phpWRqCuX_596f0ef05d07d_596f0f310e461-1

Dagorde GEMEENTERAAD maandag 30.11.20 om 19 u.30

Maandagavond is er wgs. Covid 19 andermaal een on-line gemeenteraad. Geïnteresseerden kunnen deze GR volgen via:

http://web-kruibeke.streamovations.be/

De dagorde ziet er als volgt uit:

 1. Verslag van de vorige zitting – goedkeuring.
 2. Kerkfabriek O.L. Vrouw ten Hemel Opgenomen te Kruibeke – meerjarenplan 2020-2025 – Aanpassing in 2020 – goedkeuring..
 3. Kerkfabriek O.L. Vrouw ten Hemel Opgenomen te Kruibeke – budget 2021 – Aktename.
 4. Kerkfabriek Sint-Petrus te Bazel – Budget 2021 – Aktename.
 5. Kerkfabriek O.L. Vrouw Bezoeking te Rupelmonde – Budget 2021 – Aktename.
 6. Meerjarenplan 2020-2025 OCMW Kruibeke – Wijziging 1 – Goedkeuring.
 7. Politiezone Kruibeke-Temse – Jaarrekening 2019 – Kennisname.
 8.  Politiezone Kruibeke-Temse – Budget 2020 – Wijziging nr. 1 – Advies.
 9. Politiezone Kruibeke-Temse – Dotatie voor het jaar 2021 – Goedkeuring.
 10. Hulpverleningszone Waasland – Dotatie voor het jaar 2021 – Goedkeuring.
 11.  Gemeentefinanciën – opcentiemen op de onroerende voorheffing, Aanslagjaar 2021 – Vaststelling.

12. Gemeentefinanciën – Aanvullende belasting op de personen-belasting, aanslagjaar 2021 – Vaststelling.

13. Retributiereglement met betrekking tot het realiseren van de rioolaansluiting – Goedkeuring.

14. Tariefreglement gebruik gemeentelijke lokalen – Goedkeuring.

15. Tariefreglement gebruik gemeentelijk feestmateriaal – Goedkeuring.

16. Tariefreglement verkoop huisvuilzakken en gebruik ondergrondse sorteerstraten en Diftarcontainers voor GFT- en restafval per 1 januari 2021 – Kennisname.

17. Buitengewone toelage aan de kerkfabriek van Rupelmonde voor de modernisering van de aansturing van de klokken van het kerkgebouw van de eredienst – Goedkeuring.

 18. Buitengewone toelage aan de kerkfabriek van Rupelmonde – Goedkeuring.

19.  Buitengewone toelage aan de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw ten Hemel Opgenomen te Kruibeke in het kader van de restauratie van daken en gevels van het kerkgebouw – Goedkeuring.

20. Buitengewone toelage aan de kerkfabriek Onze Lieve Vrouw Ten Hemel Opgenomen te Kruibeke i.k.v. de restauratie daken en gevels van het kerkgebouw – Nazicht offerte door architect – Goedkeuring.

21. Verdiscontering vast toegekende investeringstoelagen Kerkfabriek O.L.V. ten Hemel Opgenomen Kruibeke – Goedkeuring beslissing Kerkraad.

22. Uitzonderlijke gewone werkingsbijdrage AGB Kruibeke – Goedkeuring.

23. Toelagereglement kinderoppasdienst gezinsbond – Goedkeuring.

24. Tegemoetkoming Diftar om medische redenen – Goedkeuring. 

25. Tegemoetkoming Diftar voor kinderopvanginitiatieven voor baby’s en peuters – Goedkeuring. 

26. Toekenning kwaliteitspremie voor kinderopvanginitiatieven voor baby’s en peuters – Goedkeuring.

27. Subsidiereglement ondersteuning evenementen – Goedkeuring.

28. Financiële bijdrage referentiearts in het kader van de covidpandemie – Periode oktober 2020 – maart 2021 – Goedkeuring.

29. Verhuur van gebouwen aan sportverenigingen, jeugdverenigingen en horecazaken – Aanpassing huurgelden in tijden van corona – Goedkeuring.

30. Wijziging voetweg nr. 36 Moortelstraat – Voorlopige vaststelling.

31. Bestendig verkeersreglement – Invoeren parkeerverbod doorgang K. De Cockstraat – Goedkeuring.

32. Bestendig verkeersreglement : uitbreiding van de zone 30 Centrum Rupelmonde door de G. De Cremerstraat op te nemen in Zone 30 – Goedkeuring.

33. Verdeling middelen uit het Coronanoodfonds – Cultuur, jeugd, sport en welzijn – Principiële goedkeuring.

34. Subsidiereglement voor corona-hinderpremie – Goedkeuring.

35. Subsidiereglement voor tussenkomst corona in de te betalen huur voor niet-gemeentelijke lokalen – Goedkeuring.

36. Subsidiereglement voor extra ondersteuning van coronaproof evenementen – goedkeuring.

37. Subsidiereglement fusiebeleid Kruibeekse sportclubs – Goedkeuring.

38. Plaatselijke openbare bibliotheek – Samenwerking met Cultuurconnect – Voortzetting deelname PBS – Aanpassing overeenkomst – Goedkeuring.

39. Aanstellen van een ontwerper voor de verbouwing van een bestaand kantoorgebouw naar het administratief centrum Lokaal Bestuur Kruibeke en een wijkkantoor Lokale Politie Kruibeke Temse (2020-712); lastvoorwaarden, raming en gunningswijze – Goedkeuring.

40. Riopact samenwerkingsovereenkomst Kloosterstraat – KRU3029 – Goedkeuring.

41. Rioleringswerken Kloosterstraat KRU3029: Lastvoorwaarden en gemeentelijk aandeel – Goedkeuring.

42. vzw ERSV Oost-Vlaanderen – Vereffening en ontbinding – Goedkeuring.

43. Buitengewone Algemene Vergadering van de Interommunale Vereniging Ibogem op 14 december 2020 : Goedkeuring punten van de agenda van deze vergadering en aanstelling van de gemeentelijke vertegenwoordigers op deze vergadering.

44. Buitengewone Algemene Vergadering van de Intercommunale Vereniging Interwaas op 9 december 2020 : goedkeuring punten van de agenda van deze vergadering en aanstelling van de gemeentelijke vertegenwoordigers op deze vergadering.

45. Buitengewone Algemene Vergadering van Intergem van 17 december 2020 – Goedkeuring van de agenda van deze vergadering en aanstelling van de gemeentelijke vertegenwoordigers op deze vergadering. 

46.Bijkomende agendapunten gemeenteraad 30.11.2020

 • Graag een stand van zaken m.b.t. mijn eerdere suggestie rond padel sportpleinen.
 • Vraag tot toelichting omtrent regiovorming & geregelde terugkoppeling hierover naar de gemeenteraad.
 • Stand van zaken ‘hemelwaterplan’ – Suggestie naar gemeente toe = zie www.werfwater.be
 • Gaat de gemeente Kruibeke ook de mogelijkheden voor het personeel rond fietsleasing invoeren?  Dit is mogelijk vanaf januari 2021 voor lokale overheden.
 • Oproep aan de gemeente om initiatieven te ondernemen tegen eenzaamheid.
 • Vraag in verband met het gebruik van de voetbalpleinen van KJV door leden.  Jonge voetballertjes die lid zijn worden weggestuurd ondanks dat er (veel) lidgeld betaald is geweest en de trainingen / wedstrijden nu niet doorgaan
 • Graag toelichting bij de heraanleg van de Schoolstraat.  Wat zijn de concrete plannen met het pleintje?
 • Graag een stand van zaken m.b.t. de jeugdlokalen in Rupelmonde.

47. Vragenmoment van de raadsleden. 

Dagorde Raad Voor Maatschappelijk Welzijn.

1. Kennisnemingen van verschillende verslagen en uitnodigingen.

2. Goedkeuring notulen: het verslag van de zitting van de raad dd° 26 oktober 2020 ligt ter goedkeuring voor.

3. Maatschappelijke dienstverlening : Opvangnetwerk Waasland 2021-2025 – Goedkeuring.

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email