20181010_125522

Verslag Raad voor Maatschappelijk Welzijn en Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Kruibeke op 25.05.2021

  1. Notulen van de vorige vergadering – Niet goedgekeurd.

Dit punt kon niet goedgekeurd worden omdat de notulen niet in het dossier bijgevoegd waren.  Wordt naar een volgende vergadering verschoven.

2. Advies jaarrekening en voorschot dienst schuldbemiddeling Waasland. Goedgekeurd.

Er wordt voorgeteld om gunstig advies te verlenen over de jaarrekening 2020 en een bedrag te storten aan de Dienst Schuldbemiddeling Waasland van 10.736,36 € als tweede voorschot op de bijdrage voor het jaar 2021.

3. Housing First binnen het Waasland – Goedgekeurd.

Het gemeentebestuur Kruibeke wenst samen met 6 andere lokale besturen en partners en met ondersteuning van Interwaas de problematiek van chronisch dak- en thuislozen gericht samen aan te pakken.  Housing First is een innovatieve manier om te streven naar sociale integratie van die meest kwestbare daklozen.  Daarbij is de toegang tot een woning de eerste stap en die is niet onderworpen aan bijkomende voorwaarden behalve huur betalen en de voorwaarden van het huurcontract naleven.  Tijdens het verblijf in de woonst wordt de huurder begeleid bij alle aspecten van zijn leven door een team.

De gemeente dient hiervoor een aanvraag in te dienen bij Housing First; personeel te voorzien om dit intensief begeleidingstraject mee te ondersteunen vanuit de Dienst Welzijn; jaarlijks 9.000 € te voorzien in de meerjarenplanning voor de aanwerving van een gezamenlijke coördinator Housing First.

4. Jaarrekening 2020 deel OCMW – Vaststelling.

SVK onthoudt zich bij dit agendapunt.

5. Kennisnemingen.

Bijkomend agendapunt :

Vanwege raadslid Leen Pilate.

Raadslid Leen Pilate wenst nogmaals terug te komen op het punt ‘groenten en fruit voor kansarme gezinnen’.

Nadat ze bijkomende informatie heeft ontvangen betreffende de 2 bevragingen bij betrokken gezinnen blijft zij bij haar standpunt  dat extra geld moet uitgetrokken worden door het OCMW voor het bezorgen van ‘fruit- en groentepaketten’.

Schepen Filip Vercauteren (CD&V) zegt dat men het concept ‘Kruibeke helpt’ in zijn totaliteit moet bekijken.  Ondertussen is de hygiënewinkel (waar veel gebruikt van gemaakt is) geopend; werd een extra maatschappelijk werker aangenomen.  Zodra het Inloophuis verhuisd is naar het nieuwe gemeentehuis zal ook een ‘sociale kruidenier’ daar zijn onderkomen vinden, hetgeen op dit ogenblik omwille van hygiënische redenen en plaatsgebrek niet mogelijk is.

Verder zegt hij dat hij morgen nog een vergadering heeft met de sociale organisaties waarbij dit thema ook aan de orde komt.  Hij wil met elk van hen een samenwerkingsovereenkomst sluiten i.v.m. hun werking en hun sociale bijdrage in deze gemeentelijke problematiek.

Raadslid Leen Pilate (SVK) blijft bij haar standpunt dat ze het niet rechtvaardig vindt dat deze organisatie zelf haar financiële middelen voor hun project ‘bijeen moeten sprokkelen’ – zij vindt dat het OCMW de nodige financiële middelen hiervoor moet toekennen.  Een bijdrage van 1.000 € per maand voor groenten en fruit lijkt haar een aanvaardbaar budget.  Zij vindt het bovendien raar dat de mensen van het LOI ook staan aan te schuiven bij de bedeling; daar waar de gemeente toch gesubsidieerd wordt om deze mensen onderdak, begeleiding en voedsel te bezorgen.

Schepen Kris Smet (CD&V) zegt in een verdere tussenkomst dat de gemeente Kruibeke, in vergelijking met de omliggende gemeenten,  reeds een buitengewone inspanning levert en wat de ‘gemaakte keuzes’ betreft hij voor 100% steunt op de ervaring en de sociale kennis van schepen Vercauteren.

Raadslid Antoine Denert (D.E.N.E.R.T.) steunt het voorstel van Leen Pilate en zegt dat een bedrag van 12.000 € per jaar voor het OCMW ‘peanuts’ zijn dat makkelijk te dragen is.

Schepen Vercauteren belooft de gemeenteraad te informeren over de vergadering met de sociale organisaties.

Volgende punten staan op de dagorde van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Kruibeke  (hiervan kunnen wij  geen verslag opmaken omdat dit een ‘geheime zitting’ is).

  1. Verslag van de vorige zitting – Goedkeuring.
  • BBC-jaarrekening 2020 – Vaststelling.
  • Toetredeing raamcontracten: ICT Stad Brugge / Digitale tv en digital signage zorgbedrijf Antwerpen.
  • Varia

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email