20acbf5e

GEMEENTERAAD 29 juni 2020

*Het gemeentebestuur van Kruibeke engageert zich om een ‘aanwezigheidsbeleid’ te voeren waarbij de nadruk ligt op de verhoging van de tevredenheid en het welzijn van al zijn medewerkers.  De klemtoon van dit beleid ligt op ‘meer aanwezig’ zijn in plaats van op ‘minder afwezig’.  Als medewerkers zich immers goed voelen in hun job straalt dat positief af op het functioneren van de organisatie, aldus burgemeester Dimitri Van Laere.

*De gemeente Kruibeke gaat twee lichte vrachtwagens  van 3,5 ton aankopen voor zijn technische dienst en dit ter vervanging van de twee oude lichte vrachtwagens.

*Uit de jaarlijkse verwarmingsaudit in OC De Brouwerij is gebleken dat verschillende onderdelen van de installatie aan vervanging toe zijn en dit om de efficiëntie van de verwarmingsinstallatie op peil te houden.  Na  die werken zal dit uiteraard resulteren in een daling van de verwarmingskosten.

*De gemeenteraad kent een buitengewone toelage toe aan de kerkfabriek van Bazel voor de update van de aanwezige Wifi-installatie in het kerkgebouw.

*De gemeenteraad keurt daarnaast aan dezelfde kerkfabriek ook een buitengewone toelage goed om een haalbaarheidsstudie uit te voeren. Bedoeling van die studie is  om te onderzoeken of het kerkgebouw naast de kerkelijke functie ook kan gebruikt worden voor nevenbestemmingen.

*De gemeenteraad bekrachtigt de beslissing van het schepencollege om een toelage  van 2.500 euro toe te kennen aan het consortium Covid 12-12.  Het Belgische Rode Kruis, Caritas International België, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam Solidariteit, Plan International België en Unicef België maken deel uit van dit Consortium 12-12.  Zij willen de pandemie wereldwijd stoppen en miljoenen levens van kwetsbare mensen redden.  Om een nooit geziene ramp te voorkomen is nu actie nodig.  Door de donatie nu goed te keuren kunnen de genoemde organisaties een verschil maken op het terrein bij mensen die,ook zonder Covid 19, al te maken kregen met voedselonzekerheid, armoede of geweld.

*Aangezien er geen opmerkingen en/of bezwaren zijn ingediend tegen de straatnaam “Wilgenstraat” voor de weg, gelegen parallel met de E17, tussen de Beverenstraat en de parking van de E17,  keurt de gemeenteraad dit dossier voor de definitieve straatnaamgeving goed.

*De stad Ieper vraagt aan alle Belgische steden en gemeenten om de oproep van de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties tot een ‘wereld-wijd-staakt-het-vuren’ te onderschrijven.  Burgemeester Dimitri Van Laere zegt dat we hierdoor tonen dat we solidair zijn met gemeenten en hun inwoners in oorlogssituaties en met alle burgers die omwille van oorlog ontheemd zijn en zich vooral tijdens deze Covid-19 pandemie in een kwetsbare  situatie bevinden.  De gemeente Kruibeke onderschrijft deze oproep.

*Naar aanleiding van de rellen eind maart en begin april in Brussel tegen de maatregelen van de federale overheid tegen de verspreiding van het coronavirus en de reacties hiertegen op sociale media, heeft de gemeenteraadsfractie Samen Voor Kruibeke  een motie tegen geweld en racisme ingediend.   Deze motie werd niet aanvaard, de meerderheid legt een aangepaste motie ter stemming voor.  Schepen Caroline Vermeulen geeft toelichting bij deze aangepaste versie  De gemeente Kruibeke wil werk maken van een verdraagzaamheidsbeleid door te investeren in de uitbouw van drie luiken, d.i.een mondiaal, diversiteits- en sociaal beleid.  De gemeente schrijft zich in op het forum ECCAR (European Coalition of Cities Against Racism) met de bedoeling van andere lokale besturen te leren hoe dit engagement in Kruibeke vorm kan worden gegeven.  Verder worden alle raadsleden attent gemaakt op het deontologisch kader waarbinnen zij hun verantwoordelijkheden vervullen.  Op voorstel van de meerderheid wordt een gemeentelijke toelage van 5.000 euro gegeven aan Reisbureau Umunsi die duidelijk de drie luiken van het verdraagzaamheidsbeleid concretiseert.

*Voor de ruilaankoop van de Site Duc D’0 is, naast de finalisering van de basisakte,  nu ook de aankoopakte finaal voorbereid. Op de site zullen o.m de administratieve gemeentelijke diensten, het OCMW, de technische werkplaats en het wijkkantoor van de politie onderdak vinden.

*De gemeenteraad steunt het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om horecazaken  die een onroerend goed in huur hebben van de gemeente ook een volledige vrijstelling van de huurgelden  te geven  naar analogie met de jeugdverenigingen.  ‘Den Bazelique’ wordt daarom voor de periode van 1 maart tot eind juni 2020 volledig vrijgesteld van huur.

*De gemeente kreeg van het OCMW de vraag om het leegstaand gebouw gelegen Broekdam-Zuid 18, in te richten als groepsopvang in het kader van een gemeentelijke groepsopvang door de betrokken samenwerkende kinderbegeleiders.    20% van de beschikbare plaatsen wordt voorbehouden voor kinderen van kansengroepen.   Op die manier kan een samenwerking tussen verschillende onthaalouders ontstaan.

*De korpschef van de lokale politiezone Kruibeke/Temse vraagt om volgende camera’s op het grondgebied  van de politiezone Kruibeke/Temse te gebruiken:       

   – Vaste en tijdelijk vaste camera’s;                                                                    

 – Mobiele camera’s (ANPR) die op of in een politievoertuig geplaatst zijn (al dan niet anoniem);                                                        

  – Dashcams van de eigen politiezone of dashcams van en gebruikt door leden van de Geïntegreerde Politie;                                                                                                  

  – Zichtbare bodycams van de eigen politiezone of zichtbare van en gebruikt door leden van de Geïntegreerde Politiezone.

Met cameratoezicht wil de politie de veiligheid op straat verhogen en de pakkans vergroten. Tevens hebben camera’s een positieve invloed op de verkeersveiligheid en op het verkeersgedrag.

*Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om in de wijk “Het Schelleke” een woonerf in te voeren met ingang van 1 september 2020.  Hierdoor wordt de maximale snelheid verlaagd in de straten van deze visserswijk, kunnen voetgangers zich over de volledige breedte van de baan begeven en is parkeren enkel toegelaten in de gemarkeerde parkeervakken.

*In de Sint-Jorisstraat te Bazel wordt éénrichtingsverkeer voor gemotoriseerd vervoer, rijrichting naar de Daalstraat, ingevoerd.  In het smalle gedeelte van de Sint Jorisstraat kan dan langs beide kanten van de rijbaan reglementair geparkeerd worden.  Deze proefopstelling  gaat in voege van zodra de nodige verkeersborden zullen geplaatst zijn en zal later geëvalueerd worden.

*Op de hoek van de Kapelstraat en de Bazelstraat (t.h.v. de krantenwinkel) werd een plaats ‘kortparkeren’ goedgekeurd zodat de klanten van de kinesistenpraktijk daar gedurende 30 minuten kunnen parkeren.  Er is aan alle voorwaarden voldaan voor de inrichting van een dergelijke parkeerplaats.

*Het samenwerkingsproject  van de GGZ (Geestelijke Gezondheidzorg) met o.a. BWW (Beschut Wonen Waasland), psychiatrie Sint-Lucia en GMH (Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting) vraagt aan de gemeente Kruibeke om voor de bestuursperiode 2020-2025 een subsidie te voorzien opdat een voltijdse medewerker kan aangesteld worden binnen BWW.  Deze zal zich bezig houden met de  ondersteuning van psychisch kwetsbare dossiers op de sociale huurmarkt van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting.  De focus ligt hierbij op een totaalaanpak waar zowel psychische (o.a. hamstergedrag, verslavingen) als gedragselementen aan bod komen (o.a. installeren van wooncultuur). De  gemeenteraad keurt een toelage goed van 6.000 euro (3.000 euro van  het OCMW en 3.000 euro van de gemeente) voor de periode 2020-2025.Als voorwaarde stelt Kruibeke dat ze jaarlijks een uitgebreid en gedetailleerd evaluatieverslag krijgt van de betrokken medewerker.  De subsidie hangt vast aan dit verslag.

*Tijdens de Corona-maatregelen werd een nood-speel-o-theek opgestart; deze wordt afgebouwd tegen 30 juni 2020.  Vanaf 1 juli wordt deze speel-o-theek toegankelijk voor gezinnen uit Kruibeke met kinderen tussen 0 en 12 jaar.  De speel-o-theek zal om de 2 weken op woensdagnamiddag van 14 u. tot 17u. open zijn en dit in het voormalig computerlokaal van het dorpshuis in Rupelmonde.

*De aanleg en inrichting van een hondenloopzone in Rupelmonde, ter hoogte van de Dijkstraat, is in voorbereiding.  Om het gebruik van deze zone optimaal te laten verlopen wordt aan de gemeenteraad gevraagd het voorgestelde huishoudelijk reglement goed te keuren.  De voornaamste punten uit dit reglement zullen aan de ingang van de loopzone opgehangen worden.  Een exacte openingsdatum kan nog niet bekend gemaakt worden.

*De gemeenteraad geeft de burgemeester of een vertegenwoordiger machtiging om het intekenformulier van het “Burgemeestersconvenant” te ondertekenen.  In deze convenant  zeggen lokale overheden toe om  de energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame energiebronnen op hun grondgebied te verhogen, alsook  maatregelen tot klimaatadaptie te nemen.  De ondertekenaars beloven acties te ondernemen om tegen 2030 de EU-doelstelling te halen om 40% minder CO2 uit te stoten en maatregelen te treffen om met de effecten ervan om te gaan.

*Voor de bouw van de jeugdlokalen van Chiro Adelheid te Kruibeke wordt beslist deze te gunnen bij wijze van openbare procedure.  De werken zullen niet gegund worden vooraleer er een omgevingsvergunning voor deze bouwwerken wordt afgeleverd (procedure is nog lopend).  De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 987.908,89 euro (incl. BTW).

Bijkomende agendapunten

*Gemeenteraadslid Louis Verest stelt de vraag om tegen de gemeenteraad van september een analyse van de te verwachten budgettaire impact (zowel positief als negatief) van de coronacrisis te bezorgen.  Verder de vraag of grote investeringen omwille van corona zullen herbekeken moeten worden.  Hij wil ook een overzicht van alle genomen en nog te nemen corona-maatregelen.  Schepen Kris Smet zegt dat hier voorlopig nog geen antwoord op gegeven kan worden aangezien Corona nog niet onder controle is en mogelijks nog een tweede Covid-19-golf verwacht wordt.

*Gemeenteraadslid Nadia Othman stelt voor om m.b.t. de Grabbelpas of de Speelpleinwerking naar volgende schoolvakanties een aantal opties uit te werken: een nauwe samenwerking met de privé aan te gaan voor een sterke reductie in prijzen – tussenkomst te geven m.b.t. het inschrijvingsgeld van bepaalde privé initiatieven – of bijkomende capaciteit te voorzien in de eigen kinderopvang.   Schepen Filip Vercauteren zegt dat mensen die problemen hieromtrent hebben altijd bij het OCMW terecht kunnen om een oplossing te zoeken.

Vragenuurtje raadsleden

*Gemeenteraadslid René Vermeulen vraagt hoeveel geld voorzien is voor Kruibeke van de 87 miljoen euro die door de Vlaamse Overheid gereserveerd is voor jeugd/sport/cultuur uit het Noodfonds voor Lokale besturen.  Voor onze gemeente gaat het om een bedrag van 172.448,55 euro zegt burgemeester Dimitri Van Laere.  Hoe en op welke manier dit bedrag zal verdeeld worden is nog niet duidelijk en zal afhangen van de noden van de verenigingen.

*Gemeenteraadslid Nadia Othmann  wil weten hoeveel kinderen er momenteel op de wachtlijst voor de kinderopvang staan deze zomer en vraagt een vergelijking met de vorige jaren.  Het juiste cijfer is nog niet geweten maar het grootste probleem lijkt dat mensen altijd overmoedig voor alles inschrijven waardoor er wachtlijsten ontstaan; maar uiteindelijk blijkt dat achteraf alles of toch het overgrote deel kan ingevuld worden .  De wachtlijsten zijn niet groter dan andere jaren. Op dit ogenblik is men hard  aan het werk met de voorbereiding van  de zomerschool die van 3 tot 14 augustus in sporthal de Dulpop doorgaat en wordt gepeild naar de interesse van vooral “kwetsbare” gezinnen. Dit is een initiatief van het Huis van het Kind van Kruibeke.

*Gemeenteraadslid Louis Verest wil weten waarom er enkele richting in de Blauwe Gaanweg is ingevoerd?  Vanwaar komt dit?  Gebaseerd op welke adviezen? Volgens schepen Dirk De Ketelaere gaf het parkeren langs beide kanten in dat stuk van de straat moeilijkheden omdat er daardoor minder ruimte  was voor het voetpad.  Het gaat hier om een  proefopstelling die loopt tot 2 november 2020 waarna een evaluatie volgt.

*Omdat raadslid Kristof Van de Vijver niet aanwezig is geeft Tina Van Havere toelichting bij zijn vragen.  Hij informeert naar de stand van zaken m.b.t. het nieuw openbaar vervoersplan regio en de gevolgen voor de lijnen van Kruibeke.  Burgemeester Dimitri Van Laere antwoordt dat er nog verschillende vragen vanuit een aantal gemeenten verder moeten uitgeklaard worden.  De vervoersregioraad komt opnieuw samen in juli, om het ontwerp goed te keuren.  Voorlopig is er afgesproken dat er niet gecommuniceerd wordt over welke vragen er nog uitgeklaard moeten worden.

Hij informeert ook naar een tand van zaken m.b.t. de Kruibeekse brandweerkazerne (vooropgestelde timing, oplevering, ….).  Omdat alles hierover nog niet rond is zal hierover ten gepaste tijde meer en uitgebreid geïnformeerd worden in een gemeentelijke commissie.

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email