phpiYAJmJ_5f199a4163adb_5f199ae8676aa

Gemeenteraad 29 maart 2021

Een nieuwe visie op ‘Verbindend oppositie voeren’???

Wisselmeerderheid verwijst verschillende agendapunten naar de prullenmand.

Samen voor Kruibeke, Fractie Denert en Onafhankelijk Raadslid Catherine Hermans:

– verwierpen het voorstel van de stemgerechtigde leden van de Kruibeekse adviesraad voor toerisme om Monique Meersmans en Wendy Buytaert respectievelijk tot voorzitter en ondervoorzitter te benoemen.  Volgens hen werd de gemeenteraad hier onvoldoende bij betrokken.

– verwierpen het voorstel om twee personeelsleden die recentelijk de opleiding tot GAS-ambtenaar gevolgd hebben,  als vaststellend ambtenaar te benoemen.  Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) pleitte ervoor deze, ondanks het feit dat er geen GAS-reglement in Kruibeke komt, toch te benoemen zodat in geval van overlast zij de nodige vaststellingen kunnen doen.  De wisselmeerderheid kon zich niet achter dit voorstel scharen maar wenste de personeelsleden wel te bedanken voor hun inzet tot het behalen van dit getuigschrift.

– wensten het ‘algemeen politiereglement Kruibeke en Temse niet goed te keuren.  Tot 3 x toe pleitte schepen Caroline Vermeulen (N-VA) ervoor om het nieuwe reglement  wel te aanvaarden. Het oude reglement dateert uit de jaren 70 en is, in samenwerking met de gemeente Temse, helemaal opgefrist en aangepast aan de huidige tijd.  Voor Kruibeke werd alles wat met GAS (Gemeentelijke Administratieve Sanctie) te maken heeft uit het opgefriste politiereglement gehaald.  Op haar vraag met welke punten er dan toch nog problemen waren, kreeg zij echter geen antwoord.  De politiemensen uit de zone Temse-Kruibeke zullen in de toekomst dus met 2 verschillende politiereglementen moeten werken., met dank aan de drie bovenvermelde partijen

– Die pleitten in een bijkomend agendapunt voor ‘Een bewust GAS-loze gemeente’.  Zij stellen dat er in Kruibeke geen aanwijzingen zijn dat er meer samenlevingsproblemen, overlast en ‘kleine criminele feiten’ zijn dan in gemeenten met een GAS-reglement.  De ‘lieve mensen politiek’ en een positieve maatschappijvisie ‘de meeste mensen zijn redelijk’ hebben in het verleden bewezen dat dit het samenleven duurzaam bevordert en verbetert.  Volgens hen is er dus geen reden om een GAS-reglementering in te voeren.

– Zij vinden dat deze ‘positieve betrokkenheid’ naar de bevolking moet gecommuniceerd worden en het gemeentebestuur moet  deze keuze verder uitdragen.  Dit moet o.a. tot uiting komen in de aanwerving of het aanduiden van een straathoekwerker, overlastcoach en/of ‘sfeerbeheerder”. 

– Verder willen zij dat er aangedrongen wordt op het invoeren van ‘statiegeld op petflessen’bij de Vlaamse regering waardoor het probleem, op die manier afdoende wordt aangepakt. Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) vindt dat dit punt helemaal niets te maken heeft met de GAS-reglementering.   Volgens Kristof Van de Vijver bewijzen de cijfers uit het buitenland wel dat dit het probleem oplost. 

Ter info : Vandaag (30.03.2021) in de krant ‘De Standaard’: Patrick Laevers, Managing director Fost Plus, “In 2019 zamelden wij 89 procent van de pet-flessen in.  Landen met statiegeld doen niet veel beter’.

Fractieleider Saskia Bressinck (N-VA) drukte in haar tussenkomst haar grote teleurstelling uit over de manier waarop de oppositie te werk gaat zeker na de gesprekken die zij samen met collega’s gemeenteraadsleden van SVK, ter voorbereiding van de gemeenteraad, gevoerd had. Er waren afspraken met gemeenteraadslid Jos Stassen wat het ‘opgefriste’ politiereglement  zonder GAS-elementen betreft (‘daar viel over te praten!’) en het uitstellen van de GAS-reglementering en de verdere besprekingen daaromtrent tot nà de coronacrisis.  Volgens haar is er hier duidelijk sprake van ‘woordbreuk’ bij SVK

Ruimtelijk Uitvoeringplan CNR Rupelmonde

Tijdens de gemeenteraad werd het RUP CNR – scopingsnota en procesnota – ter goedkeuring voorgelegd .

Op basis van een aantal opmerkingen en adviezen van bewoners, omwonenden en adviesinstanties werd het plan dat in 2018 werd opgemaakt, op een aantal punten bijgestuurd.  Het centrale uitgangspunt blijft om van de site een nieuwe woonwijk te maken en de bestemming die het BPA vandaag oplegt (bedrijven en socio-culturele voorziening) te overschrijven.  Deze evaluatie heeft geresulteerd in de zogenaamde ‘scopingsnota’.  Deze nota is de logische, volgende stap in het opmaakproces van een RUP, volgend op de startnota en de publieke consultatie in 2018.

Fractie Denert keurde dit agendapunt niet goed. Zij vindt te weinig terug van het vroegere plan in het kader van “Water, wonen, werken”.  Samen voor Kruibeke onthield zich bij de stemming.  N-VA, CD&V en Onafhankelijk Raadslid Catherine Hermans keurden dit agendapunt goed.

Meer info over de plannen is terug te vinden in ons ‘Weetje van 24.03.2021’ op deze website.

Toolkit voor gedwongen huwelijken.

In het vragenmoment van de raadsleden vroeg Nadia Othman of de ‘Toolkit rond gedwongen huwelijken’ ter ondersteuning van lokale besturen’ in Kruibeke wordt gebruikt.  Met deze toolkit wil men de problematiek van gedwongen huwelijken aanpakken en de samenwerking tussen gemeenten, politie, justitie en hulpverlening op dat vlak versterken.

Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) zegt in zijn antwoord dat deze toolkit in Kruibeke eigenlijk niet gekend is en dus ook niet gebruikt wordt.  Bij navraag bij de omliggende gemeenten blijkt het daar ook niet het geval.

Hij dankt mevrouw Othman voor de informatie die meteen ook aan de buurgemeenten is doorgespeeld en zegt dat deze in de toekomst zeker zal ingezet worden.  De betrokken diensten zijn hieromtrent geïnformeerd.  In Kruibeke heeft men tot op vandaag nog geen weet van gedwongen huwelijken. 

Twee nieuwe ereburgers in Kruibeke

Op voorstel van gemeenteraadslid  Antoine Denert worden, met algemene goedkeuring door de gemeenteraad, volgende ereburgers voorgedragen:

  • Postuum: Roland Helven, stichter, bezieler en drijvende kracht van de balletschool.
  • Hilde Mets, voortrekker op het vlak van onderwijs in de beeldende kunsten in Kruibeke.

Omdat zij beiden de Kruibeekse jeugd lieten kennis maken met (onderdelen van) beeldende en uitvoerende kunsten en hen echte kunsteducatie gaven wenst de gemeenteraad hen de titel van ereburger van de gemeente Kruibeke toe te kennen.

Op voorstel van burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) zal nà het ‘coronatijdperk’ van zodra de gemeenteraad terug ‘fysiek’ vergadert,  hieraan nog eens de nodige aandacht worden besteed.

Toelating aanleg Padelterreinen – goedkeuring.

De gemeenteraad geeft haar goedkeuring om op het sportcomplex van de SOKS te Rupelmonde één tennisterrein om te vormen voor de inrichting van 2 padelterreinen.

Gemeenteraadslid Kristof Van de Vijver vraagt zich af hoe het kan dat de werken blijkbaar reeds van start zijn gegaan, zonder de voorafgaandelijke goedkeuring van de gemeenteraad en gemeenteraadslid Louis Verest vraagt of er voldoende rekening gehouden is met eventuele ‘geluidsoverlast’ voor de omwonenden.

Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) zegt dat – bij zijn weten – de werken nog niet aangevat zijn, maar dat de vereniging misschien al begonnen is met enkele kleine voorbereidende werken.  Wat het geluid betreft: hij verwacht niet dat dit tot abnormale overlast aanleiding zal geven.

Uitbreiding Zone 30 centrum Kruibeke

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen en na advies van de gemeentelijke verkeerscel wordt aan de gemeenteraad gevraagd het O.L.- Vrouwplein en de zone N419 tussen de twee verkeerssluizen op te nemen in de zone 30 centrum Kruibeke.

Op vraag van gemeenteraadslid Kristof Van De Vijver zal burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) zijn vraag of het O.L. Vrouwplein zelf niet beter een ‘woonerf” zou worden voorleggen op de volgende vergadering van de verkeerscel.

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email