d5e98098-1d30-4c46-af66-c259131104fd

Politiezone Kruibeke- Temse zeer teleurgesteld!

Er kon geen meerderheid gevonden worden om een GAS- reglementering in Kruibeke in te voeren. Via deze reglementering kon een sanctie opgelegd worden voor inbreuken op het gemeentereglement. Deze sanctie kon bestaan uit een alternatieve maatregel, een bemiddeling of een geldboete. Om toch een meerderheid te vinden werden gesprekken gevoerd tussen de meerderheid van CD&V, N-VA en de oppositie van SVK  om zo te trachten de standpunten dichter bij mekaar te brengen.  Dit resulteerde uiteindelijk in een afspraak om wel het politiereglement van de zone Kruibeke-Temse op de volgende gemeenteraad goed te keuren en te wachten met de invoering van de toepassing van een  GAS reglement tot na de coronacrisis.

Groot was dan ook de verbazing van de meerderheid (N-VA en CD&V) toen de oppositie (SVK en D.e.n.e.r.t), gesteund door onafhankelijk gemeenteraadslid Catherine Hermans, ondanks de gemaakte afspraak, een bijkomend punt op de agenda van de gemeenteraad zette: ‘ Kruibeke, een bewust ‘GAS-loze’ gemeente’.  In hun argumentatie pleiten zij er o.a. voor om een nieuwe medewerker aan te werven om fenomenen waarvoor een GAS-reglement bedoeld is, aan te pakken. Zij vragen ook om alle engagementen bij de gemeente Temse, de politiezone Kruibeke-Temse, het provinciebestuur, de stad Dendermonde, het Parket van Oost-Vlaanderen en het betrokken personeel van de gemeente Kruibeke stop te zetten en dezelfde betrokkenen hiervan in de lichten.

N-VA en CD&V,  onder leiding van burgemeester Dimitri Van Laere,  geloven wel in een GAS reglement. Het is zeker niet de bedoeling om massaal boetes uit te delen.  Er wordt altijd eerst getracht om tot een oplossing te komen via bemiddeling en er kunnen alternatieve ‘straffen” voorgesteld worden. 

In Kruibeke wilde men vooral inzetten op ‘sluikstorten’ wat o.a. afgaand op het door vrijwilligers ingezamelde afval, sterk toeneemt met o.m. de hoeveelheid picknickresten in onze Kruibeekse Polders en de gemeentelijke parkjes. Andere forse toenamen merken we in het vandalisme door het beschadigen en bekladden van gemeentelijk meubilair, van auto’s en woningen van burgers. Ook ‘mensen die halsstarrig weigeren om honden aan de leiband te houden’ zouden via het GAS reglement wellicht gemakkelijker op andere gedachten kunnen gebracht worden. Niet dus!

Ook de jeugdraad had tijdens zijn maandelijkse algemene vergadering, na stemming, een positief advies geformuleerd wat de invoering van een GAS reglement betreft. Dit advies werd een maand later een tweede maal bevestigd tijdens de daaropvolgende Algemene Vergadering.

Bijkomend probleem bij de niet-invoering van de Gasreglementering is dat Kruibeke in één politiezone zit met Temse. Daar bestaat deze reglementering wel. Voor de politie wordt het dan ook wel moeilijk als er verschillende regels zullen gelden in de beide gemeenten.  Waar men in Temse bestraft wordt met een GAS-boete, wordt men in Kruibeke ‘gepamperd’.  De politie , die zich baseert op de ervaringen in andere politiezones, is zeer teleurgesteld  in het feit dat GAS-boetes er niet komen in Kruibeke en dat hierdoor moeilijker kan opgetreden worden in de strijd tegen kleine criminaliteit en halsstarrige sluikstorters. Deze zullen, volgens hen, langer ongestraft kunnen doorgaan. Bijkomend voordeel was dat een duidelijke GAS-reglementering een oplossing kon betekenen voor het feit dat  het parket toch geen gevolg geeft aan de door hen opgestelde PV’s .

Bij een bezoek van de Oostvlaamse Goeverneur Jan Briers aan Kruibeke was toenmalig burgemeester Jos Stassen (SVK) nochtans zeer stellig toen het parket besloot het foutparkeren niet meer te vervolgen, zei hij, zo lezen we in een artikel in Het Laatste Nieuws: ” We kunnen op dat vlak (=foutparkeren) geen straffeloosheid toestaan. Gelukkig is er nu een alternatief en dat is de GAS boete”. ’t Kan verkeren’ zei Bredero!

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email