phpiYAJmJ_5f199a4163adb_5f199ae8676aa

Verslag Gemeente- en OCMW-raad van maandag 28.06.2021

Verslag gemeenteraad.

Woord van de burger:

 • Mevrouw Isolde Coens doet namens Vrouw en Maatschappij een oproep om ook in Kruibeke te starten met de zogenaamde ‘gele brooddozen”.  Bedoeling van deze actie is om o.a. de medische gegevens van hulpbehoevende personen in een ‘gele brooddoos’  te steken en deze te bewaren in de koelkast van betrokkene.  Mensen die een ‘gele brooddoos’ ter beschikking krijgen, kunnen een gele sticker aan hun venster of voordeur hangen.  In geval van nood weten dan de hulpdiensten waar zij de noodzakelijke medische gegevens van die bepaalde persoon kunnen terugvinden.  Zij vraagt de gemeente te overwegen om een 1000-tal van deze ‘gele brooddozen’ aan te kopen en ter beschikking te stellen.
 • Raadslid Antoine Denert doet een oproep om het onthaal op het gemeentehuis mensvriendelijker te maken.  Volgens hem wordt er door heel wat burgers geklaagd over het gebrek aan inlevingsvermogen van de dienst onthaal. Ook al is er een afsprakensysteem, waar hij voorstander van is, toch moeten In bepaalde gevallen mensen onmiddellijk en snel kunnen geholpen worden.  Hij zegt dat er heel veel klachten over zijn en dat hieraan dringend moet verholpen worden.
 1. Verslag van de vorige zitting – Goedgekeurd. OK
 2. Kennisgevingen – Financieel kwartaalrapport Q1/2021 – Kennisname. OK.    
 3. Rapport over de organisatiebeheersing. – Kennisname. OK
 4. Algemeen Directeur – Openverklaring functie.                                                                               

Door het feit dat de Algemeen Directeur Luc Meyntjens met ingang van 1 april 2022 met pensioen gaat dient de gemeenteraad de functie van algemeen directeur vacant te verklaren en dient ze een functiebeschrijving voor algemeen directeur vast te stellen.

Verder dient de raad ook vast te leggen of er een wervingsreserve wordt aangelegd, welke kanalen zullen gebruikt worden voor de bekendmaking, en hoe de selectieprocedure wordt vastgelegd.   Er dient een nominatieve samenstelling van de selectiecommissie te worden vastgelegd en er dient bepaald of er een gedeeltelijke uitbesteding van de selectie aan een extern selectiebureau zal gebeuren.  Verder dient er een wijze van vergelijking van titels en verdiensten vastgelegd, rekening houdend met potentieel vrijgestelde kandidaten.

Over dit punt ontstond een hele discussie.  Raadslid Kristof Van De Vijver (fractieleider SVK) gaf aan dat er volgens hen 2 artikels dienden aangepast : voor SVK moet zowel voor interne als externe sollicitatie het principe van 4 jaar ervaring toegepast worden.  Verder kunnen zij zich niet akkoord verklaren met de samenstelling van de jury; volgens hen mag er niemand van het eigen personeel in de jury zetelen , ook niet de huidige Algemeen Directeur en de administratief bediende die de notulen opmaakt.

 Volgens raadslid Antoine Denert moet een dergelijke procedure door de hele gemeenteraad gedragen worden en dient dit voorstel eerst in een gemeentelijke commissie besproken te worden.

Raadslid Jos Stassen (SVK) haalt verder nog aan dat men van deze gelegenheid gebruik moet maken om de rechtspositieregeling van het personeel aan te pakken.

Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) zegt dat in september de rechtspositieregeling van het voltallige personeel op de agenda staat om te bespreken met de vakbonden; daar wordt op dit ogenblik hard aan gewerkt. Wat de andere opmerkingen betreft is hij bereid om de 4 jaar ervaring aan te passen en vraagt hij om namen van mogelijke juryleden voor te stellen; hij kan er ook mee akkoord gaan dat de Algemeen Directeur niet in de jury zal zetelen, maar wil wel dat een administratief bediende voor de notulen instaat.  Wat de functiebeschrijving (die door een expertenbureau is opgesteld) zelf betreft, ziet hij niet in wat daar aan veranderd zou moeten worden.  Hij vraagt om constructieve medewerking zodat de aanwerving van een nieuwe Algemeen Directeur geen vertraging zou oplopen.

Er wordt gestemd over het aangepaste voorstel (4 jaar ervaring – zonder huidig algemeen directeur in de jury) :

N-VA en CD&V : 12 x ja

SVK en Denert:: 12 x neen

Onafhankelijke : 1 x neen

Het agendapunt is dus verworpen.

5. Belastingen op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein – Wijziging.

In de gemeenteraad van 25 mei 2021 werd beslist het staangeld voor ambulante handel af te schaffen.  Er wordt voorgesteld om het belastingreglement op de tijdelijke privatisering van het openbaar domein in die zin aan te passen.

De gemeentebelasting op de inname van het openbaar domein door terrassen en horecazaken, die in het kader van de coronamaatregelen werd opgeheven, blijft gehandhaafd.

Schepen Kris Smet (CD&V) wenst  op te merken dat hij inhoudelijk niet achter dit voorstel staat; volgens hem blijkt  ook uit een bevraging bij de marktkramers dat zij niet achter dit voorstel staan omdat dit ruikt naar ‘favoritisme’.

Fractieleider Saskia Bressinck (N-VA) motiveert de onthouding van haar fractie: zij zijn ook tegen de afschaffing, maar omdat anders besloten is in de gemeenteraad moet dit administratief wel zo lopen.

6. Gemeentebelasting voor standplaatsen op markten en circussen – Wijziging.

Het belastingreglement voor standplaatsen op markten en circussen wordt ook in die zin aangepast (zie punt 5).

Bij dit agendapunt komt Jos Stassen (SVK) tussen om te zeggen dat de brief van het Managementteam aan de gemeenteraadsleden eigenlijk niet kàn. De gemeenteraad is het hoogste orgaan en beslist wat er moet gebeuren, niet de administratie.  Schepen Kris Smet reageert en zegt dat de tussenkomst van Jos Stassen eigenlijk niets met dit punt te maken heeft.  Volgens hem wordt er er een meerderheid gezocht ten koste van de gemeente, gewoon omwille van de macht.  Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) pikt in op het feit dat men zegt dat men de marktkramers wil steunen; volgens hem zijn de markten gedurende de ganse ‘coronaperiode’ open gebleven, wat niet van de winkels kan gezegd worden.  De ‘Kruibeekse bon’ was in die optiek een ondersteuning van de handelaars.  Voorzitter Kris Claessens (N-VA) zegt dat de brief van het personeel wel kàn; het is hun recht om hun bezorgdheid over de gang van zaken uit te spreken.

7. AGB Kruibeke : NBB-Jaarrekening 2020 – Goedgekeurd..

SVK:  onthouding.

8. Renteloze lening AGB Kruibeke 2020 : Vaststelling bedrag en aflossingstabel – Goedgekeurd.

De gemeenteraad keurt het totaalbedrag van de renteloze lening goed, evenals de bijhorende aflossingstabel.

SVK: onthouding.

9. Kerkfabriek O.L.Vrouw Ten Hemel Opgenomen te Kruibeke : budgetwijziging nr. 1 – Aktename.   OK

De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging nr. 1 van de Kerkfabriek O.L. Vrouw Ten Hemel Opgenomen te Kruibeke.

10.  Kerkfabriek O.L.Vrouw Bezoeking te Rupelmonde : budgetwijziging nr. 1 – Aktename.  OK

De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging nr. 1 van de kerkfabriek O.L. Vrouw Bezoeking te Rupelmonde.

11.  Kerkfabriek Sint-Petrus Bazel : Jaarrekening 2020 – Aktename.  OK

De gemeenteraad neemt akte van de jaarrekening 2020 van de Kerkfabriek Sint-Petrus te Bazel.  OK

12. Kerkfabriek O.L.Vrouw Bezoeking te Rupelmonde : Jaarrekening 2020 – Aktename.  OK

De gemeenteraad neemt akte van de jaarrekening 2020 van de Kerkfabriek O.L.Vrouw Bezoeking te Rupelmonde.

13. Kerkfabriek O.L.Vrouw Ten Hemel Opgenomen te Kruibeke – Jaarrekening 2020 – Aktename.  OK

De gemeenteraad neemt akte van de jaarrekening 2020 van de Kerkfabriek O.L. Vrouw Ten Hemel Opgenomen te Kruibeke.

14. Reglement Kruibeekse geschenkbon – Vaststelling.

De gemeente voorziet samen met Unizo Kruibeke/Bazel/Rupelmonde in de uitgifte en verkoop van een digitale gemeentelijke cadeaubon: de ‘Kruibeekse Geschenkbon’ en dit ter ondersteuning van de Kruibeekse Middenstand.

In het reglement worden onder meer de definities, vorm, aankoopmodaliteiten, deelnameprijs en voorwaarden voor deelnemende handelaars vastgelegd. Het reglement ‘Kruibeekse Geschenkbon’ treedt in werking op 1 september 2021

Schepen Kris Smet (CD&V) zegt dat de ‘geschenkbon’ door de mensen en door de handelaars werd gewaardeerd maar dat het succes tanend is. Dit  blijkt voornamelijk uit de cijfers van Unizo  die  jaar na jaar daalden waardoor de  oorspronkelijke bon in vraag gesteld werd.  Daarop is men op zoek gegaan naar nieuwe mogelijkheden met als resultaat dat  tegen het najaar een ‘digitale geschenkbon’ uitgebracht wordt.  We wensen handelaars daarvoor warm te maken en hopen dat de mensen daardoor meer aankopen in de gemeente zelf zullen doen.

Raadslid Antoine Denert (D.E.N.E.R.T.) vraagt wat er nieuw is?  Dat die digitaal is?  Schepen Kris Smet antwoordt dat hier vooral met het ‘gebruiksgemak’ rekening gehouden is.  Met het nieuwe systeem kan voor om het even welk bedrag besteld worden en dit zowel via telefoon, de laptop of de pc  Verplaatsingen hoeven dus niet meer.  Mensen hoeven zich niet meer en kunnen hem ook onmiddellijk ontwaarden bij de aangesloten handelaars.

15. Acties kindergemeenteraad – Filmpjes.

De kinderen van Kruibeke worden via de ‘kindergemeenteraad’ op een eigentijdse manier bij het beleid betrokken.  Ze krijgen daardoor o.a. de kans om al doende de nodige vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om in een democratisch  beslissingsproces mee te draaien.  Het Huis van het Kind  heeft in samenwerking met de kindergemeenteraad een aantal acties uitgewerkt.    Deze acties worden in een filmpje getoond.  De gemeenteraad wordt gevraagd om de acties van de kindergemeenteraad goed te keuren.

Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) en Schepen van Jeugd Kris Smet (CD&V) zeggen om beurt dat de samenwerking met de kindergemeenteraad een uitermate boeiende ervaring was.  De leerkrachten hadden het gebeuren heel goed voorbereid en de kinderen waren uitermate enthousiast

Beiden hebben wel ontdekt dat ze een manier moeten vinden om te communiceren met kinderen uit de lagere school.  Heel wat vragen omtrent bepaalde punten bestaan al in de gemeente maar zijn blijkbaar niet tot bij de kinderen doorgesijpeld.

16. Kruibeke feest : reglement – Goedkeuring.  OK.

Het gemeentebestuur wil 1 x per jaar financiële ondersteuning bieden aan een organisator om een evenement te organiseren op haar grondgebied.

“Kruibeke Feest’ is de noemer van een aantal activiteiten die in een tijdsspanne van 10 opeenvolgende dagen (minstens 3 dagen organiseren van een activiteit) worden georganiseerd.  Volgende activiteiten komen hiervoor in aanmerking : openluchtcinema, kleinschalige optredens, laagdrempelige activiteiten met sportieve, culturele of andere ontspanningsactiviteiten, straattheatervoorstellingen, pop-up voorstellingen tijdens wandelingen, kinderactiviteiten, Pop-up bar, buurt bbq, ….

De organisatie en de gemeente Kruibeke bepalen in onderling overleg wanneer en hoe deze activiteiten worden georganiseerd.  De organisatie legt een uitgebreide visienota voor.  Het is de uiteindelijke bedoeling een mooie activiteitenwaaier aan de mensen van Kruibeke aan te bieden.  Vanaf juli 2022 wordt ‘Kruibeke Feest’ in de maanden juli en augustus gepland.  Voor 2021 wordt gekozen om ‘Kruibeke Feest’ in het najaar te plannen.

Het reglement treedt in werking op 1 juli 2021.

Raadslid René Vermeulen  (SVK)  vraagt enige verduidelijking met betrekking tot de vermelding ‘10 dagen’ –  hij stipt verder aan dat cultuursubsidies een levensader voor heel wat organisaties zijn.  Dit voorstel is toch maar van toepassing op 1 organisatie – en wat met de andere organisaties?

Schepen Kris Smet (CD&V) zegt dat het niet de bedoeling is om de hele cultuursector te ondersteunen – daar zijn andere mogelijkheden voor.

Met ’10 dagen’ wordt een dorpsfeest bedoeld dat  jaar na jaar en alternerend in de 3 gemeenten zou doorgaan  binnen een periode van 10 dagen.  Binnen dit kader kunnen mensen of verenigingen, na overleg met de gemeente,  die zich geroepen voelen de rest inkleuren over een periode van 2 weekends (start vrijdag) met  minstens 3 activiteiten in die periode.

17. Gemeenteschool : Aanwending lestijdenpakket 2021-2022 – Goedkeuring. OK

De gemeenteraad wordt gevraagd het lestijdenpakket 2021-2022 van de Gemeentelijke Basisschool De Eenhoorn goed te keuren.

18. Nominatieve subsidie Nabukodonosor – Goedkeuring. OK

De carnavalsvereniging ‘Nabukodonosor’ is door corona in financiële moeilijkheden geraakt.  Zij hebben als vereniging geen inkomsten meer kunnen genereren terwijl de vaste uitgaven wel gebleven zijn. De hinderpremie en het bijkomende werkingsbudget die zij vanuit het noodfonds ontvingen zijn niet voldoende om het tekort op te vangen.

Er wordt voorgesteld om een subsidie van 2.383 € goed te keuren; dit betekent 1.500 € voor hun staanplaats, 300 € voor elektriciteit en 583 € voor verzekeringen.

19. Nominatieve subsidie Gymfinity – Goedkeuring. OK

De club Gymfinity heeft enkele dagen terug deelgenomen aan het WK acroduo in Genève.  Zij behaalden een 5de plaats in de finale.   Aangezien dit evenement aanzienlijke kosten met zich mee brengt en de club omwille van corona weinig mogelijkheden had om extra inkomsten te verwerven, wordt een subsidie van 1.500 € voorgesteld.

20. Aankoop perceel Kerkeputten – Goedkeuring ontwerpakte

De gemeenteraad wordt gevraagd de ontwerpakte voor de aankoop van een perceel grond in Kerkeputten van 8.500 m2 goed te keuren.

SVK : onthouding omwille van verdwijnen van landbouwgrond.

21. Verkaveling VK222/4 – Kromstraat – Goedkeuring traject van de wegenis.

De gemeenteraad wordt gevraagd het traject van de wegenis goed te keuren zoals voorzien in de aanvraag tot de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden in 18 loten voor open bebouwing.

SVK : onthouding omwille van verzet  tegen deze verkaveling.

Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) zegt dat, indien de  verkaveling er komt, door de gemeente het onderste uit de kan zal gehaald worden i.v.m. o.a. aanleg van de wegenis.

22. Heraanleg Polderstraat – Goedkeuring tracé van de wegenis. OK

De gemeenteraad wordt gevraagd het tracé van de openbare wegenis goed te keuren zoals voorzien in de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning voor het plaatsen van riolering en heraanleggen van de Polderstraat op een terrein met adres Polderstraat zn in 9150 Kruibeke. 

23. Plaatsen van een ballenvanger in combinatie met hekwerk rondom het oefenveld OFC Rupelmonde (2021-0346) – Lastvoorwaarden, raming en gunningswijze – Goedkeuring. OK.

De bestaande omheining rondom het oefenveld van OFC Rupelmonde is grotendeels beschadigd en dient vervangen te worden.

De gemeenteraad wordt gevraagd de lastvoorwaarden, de raming (44.500 €) en de gunningswijze goed te keuren.

Kristof Van de Vijver (SVK) stelt vast dat hierdoor de plaats voor het voetbalveld Rupelmonde bestendigd wordt en vraagt zich af of dat de bedoeling is.  Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) zegt dat de gronden gelukkig eigendom zijn van de gemeente en dat zij ervoor gekozen hebben om de site te behouden voor de voetbalvereniging, die hen nauw aan het hart ligt. Herstelling was een must.

24. Leveren en plaatsen los meubilair ’t Stadhuys Rupelmonde : verrekening – Goedkeuring.  OK

Door de opgelopen vertraging bij de nieuwbouwwerken aan ’t Stadhuys moest het bestelde meubilair door de leverancier ergens gestockeerd worden.  Hiervoor werden een aantal verrekeningen doorgevoerd.   Deze bedragen zijn meer dan 10% hoger dan het aankoopbedrag.  De gemeenteraad wordt daarom verzocht deze goed te keuren.

25. Aanvulling bestendig verkeersreglement in de Zegelaan t.h.v. nr. 58 te Kruibeke : Schrapping van een parkeerplaats voor mindervaliden – Vaststelling.

Omdat de betrokken mindervalide persoon ondertussen overleden is, wordt gevraagd deze parkeerplaats terug vrij te geven.

Raadslid Antoine Denert (D.E.N.E.R.T)  gaat akkoord maar zegt dat er nog dergelijke parkeerplaatsen zijn die vrij kunnen gemaakt worden bv. in de Rupelmondestraat.  Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) vraagt om dit te signaleren.

Els Eeckhaoudt (N-VA) vraagt om een tweejaarlijks overzicht van alle plaatsen voor mindervaliden zodat er kan gekeken worden of er mogen verdwijnen of moeten bijkomen.

26. Bestendig verkeersreglement inrichting van een rondpunt in de Dijkstraat – Niet goedgekeurd.

De verkeerscel van de gemeente stelt voor om het reeds aangelegde rondpunt  in de Dijkstraat, waar  op dit ogenblik geen verkeersborden in die zin voorzien zijn, ook effectief als ‘rondpunt’ te gebruiken en de nodige verkeerssignalisatie aan te brengen.

Jos Stassen (SVK) vraagt zich af op welke verkeersanalyse dit voorstel gebaseerd is; waarom jaagt de gemeente zich op kosten om dat in te richten?

Schepen Dirk De Ketelaere (CD&V) komt tussen en zegt: dat dit  punt op de verkeerscel gekomen was op vraag van bewoners : het is voor hen onduidelijk wat wél en niet kan..  Het gaat niet om een heraanleg van het rond punt;  er moeten enkel haaientanden geschilderd worden en er moet een verkeersbord geplaatst.  Volgens hem kan, indien daar een ongeval zou gebeuren, de gemeente  verantwoordelijk gesteld worden.

Volgens raadslid Antoine Denert is dit een overbodige uitgave, er is nog nooit een ongeval gebeurd. Op de vraag van burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) waarom dit punt ooit is aangelegd weet niemand het antwoord.

N-VA & CD&V : ja

SVK en Denert: neen

Onafhankelijke : neen

27. Bestendig verkeersreglement rondpunt Vredelaan – Niet goedgekeurd.

De verkeerscel van de gemeente stelt voor om het reeds aangelegde rondpunt  in de Vredelaan, waar  op dit ogenblik geen verkeersborden in die zin voorzien zijn,  effectief als ‘rondpunt’ te gebruiken en de nodige verkeerssignalisatie aan te brengen.

Hier wordt door SVK dezelfde argumentatie gebruikt als bij punt 26.

Burgemeester Dimitri van Laere (N-VA) vraagt zich luidop af of het niet zinvoller zou zijn de ‘verkeerscel’ (waar toch heel wat deskundigen bij mekaar zitten – o.a. een nieuwe mobiliteitsambtenaar) gewoon af te schaffen aangezien heel wat gemeenteraadsleden het blijkbaar allemaal beter weten.

N-VA & CD&V : ja                                                                                              

SVK & Denert: neen                                                                                                        

Onafhankelijke : neen

28. Aankoop van een 4,8 ton camionette voor de gemeentelijke technische dienst (2021-0335) : Lastvoorwaarden, raming en gunningswijze – Goedkeuring.  OK.

Aangezien de onderhouds- en herstellingskosten aan de Renault Master de laatste jaren de pan uitrijzen, is deze aan vervanging toe.

Uit voorbereidend onderzoek blijkt dat er momenteel geen lichte vrachtwagen 4,5 t in elektrisch model op de markt beschikbaar is. Er wordt dus gekozen voor een diesel euro 6 norm verbrandingsmotor gekozen.

Schepen Dirk De Ketelaere  (CD&V) zegt dat deze camionette vooral gebruikt wordt voor het zout strooien en een type  van 4,5  noodzakelijk is –en een electrische  uitvoering in 4,5 t bestaat niet.  Een grotere vrachtwagen komt hiervoor niet in aanmerking omdat dat in smalle straten en bij ijzel heel moeilijk en gevaarlijk is om te manoeuvreren.

Fractieleider Kristof V.d. Vijver  (SVK) is er op zich niet tegen –zijn fractie zal zich echter wel onthouden omdat de brandstof nog altijd diesel is en omdat ze eerst zelf  de informatie nog willen dubbelchecken.

Fractieleider Saskia Bressinck (N-VA) vraagt om de camionette dan wel te voorzien van een ‘Dode hoek indicatie’ sticker – die kleeft aan de zij- en achterkant van vrachtwagens en dient ter informatie voor de zwakke weggebruiker.

29. Ledverlichting tennisvelden TC Soks (2021-075) : Lastvoorwaarden, raming en gunningswijze – Goedkeuring.  OK

Het gemeentebestuur wenst de bestaande veldverlichting op de tennispleinen van TC Soks te vervangen door energiezuinige led armaturen.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 41.500,- €.

30. KRU3025 Geeraard De Cremerstraat : Addendum op goedgekeurde Riopact samenwerkingsovereenkomst naar aanleiding van werken ten laste van de Provincie Oost-Vlaanderen – Goedkeuring.

De bestaande samenwerkingsovereenkomst tussen het lokaal bestuur Kruibeke en Aquafin dient uitgebreid te worden met een derde partij, met name de provincie Oost-Vlaanderen en dit voor het verleggen van de ingebuisde Vliet, hetgeen ten laste is van de Provincie Oost-Vlaanderen.

De gemeenteraad wordt gevraagd dit Addendum goed te keuren.

SVK gaat mee goedkeuren, maar stelt uitdrukkelijk dat ze daarmee de bovenbouw van de heraanleg niet goedkeuren.

31. KRU3018 Afkoppeling Polderstraat : Samenwerkingsovereenkomst tussen Aquafin NV en het Lokaal Bestuur Kruibeke – Goedkeuring.  OK

Aquafin en de gemeente Kruibeke wensen gezamenlijk het riolerings- en wegenisproject uit te voeren in de Polderstraat.

De gemeenteraad wordt verzocht deze samenwerkingsovereenkomst goed te keuren.

32. Heraanleg van de wandelpaden in het park Weispoel te Bazel (2020-686) : Aanpassing raming  – Goedkeuring.  OK

In het kader van ‘Walkability” wenst het lokaal bestuur de wandelpaden in het park Weispoel die deel uitmaken van de rollatorroute te asfalteren.

Het gemeentebestuur vraagt de aangepaste raming van 143.467,07 euro excl. BTW voor de heraanleg van de wandelpaden goed te keuren.

33. RUP CNR – Kaderovereenkomst – Goedkeuring.  OK.

De gemeenteraad wordt gevraagd de kaderovereenkomst met betrekking tot de site CNR in Rupelmonde tussen het lokaal bestuur Kruibeke en de betrokken private partij (grondeigenaar en opstalhouder) goed te keuren.

Vragenmoment van de raadsleden.

Vanwege raadslid Louis Verest:

 • Volgens raadslid Louis Verest is er een merkwaardige signalisatie in de Gelaagstraat in Rupelmonde.  Er zou een bord staan – einde van de bebouwde kom (70 km/uur) – bord verwijderen a.u.b.?

Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) vraagt zich af of dat misschien op het grondgebied van Temse staat; hij belooft zelf een kijkje te gaan nemen en het nodige te doen.

Vanwege raadsdlid Tina Van Havere :

 • Voorstel om CO2-meters aan te bieden aan alle scholen binnen Kruibeke .i.h.k. van ventilatie zodat virussen minder kan krijgen om zich te verspreiden.  Zij denkt daarbij aan een groepsaankoop of een schenking aan alle scholen in Kruibeke, als duwtje in de rug in de strijd tegen het virus.

Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) zegt dat hij de boodschap begrepen heeft.  In de gemeenteschool is door de gemeentediensten al navraag gedaan.  Voor de andere scholen belooft hij dat hij dit punt op de agenda van de Onderwijsraad zal plaatsen.  Indien er geen budget voorzien is via andere kanalen zal de gemeente bijspringen..

 • Mezennestjes tegen processierupsen: mezen eten graag processierupsen.  Idee om op te hangen in de gemeente?

Volgens Schepen Filip Vercauteren (CD&V) is dit een goed voorstel.  O.a. uit de samenwerking tussen de gemeente, Kruin en een aantal scholen weet hij dat dit een effectief middel is.  Het voorstel wordt ter harte genomen en zal besproken worden met o.a. Kruin.  Het wordt waarschijnlijk “winterwerk’ tegen volgend voorjaar.

 • Stavaza integraal afvalplan : integratie van beslissing GR in afvalbeleid.  Raadslid Tina Van Havere vraagt zich af waar ze iets terug vindt van de beslissingen die in een vorige gemeenteraad werden genomen o.a. m.b.t. een QR-code op de vuilnisbakjes, enz…

Schepen Filip Vercauteren (CD&V) zegt dat alle goedgekeurde punten zijn opgenomen in het plan dat morgen op het schepencollege besproken wordt.  Dit zal in een gemeentelijke commissie worden voorgesteld.

 • Volgens raadslid Tina Van Havere (SVK) geven de resultaten van de gemeentemonitor aan dat het  vertrouwen in het gemeentebestuur enorm gedaald is tussen de vorige legislatuur en nu.  Eén van de suggesties die zij wil doen : zorg dat er een draagvlak is voor alle beslissingen in de gemeenteraad.   

Raadslid Els Eeckhaoudt (N-VA) merkt op dat de bevraging al in 2017 gestart is.

Volgens burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) is de gemeentescan een waardevol dokument.  Hij stelt vast dat het vertrouwen in de meeste gemeenten is gedaald, maar hij is tevreden dat  82 % van de mensen tevreden zijn over hun buurt en 69% spreken over tevredenheid in de gemeente, 83% tevreden over groen in de gemeente, ….

 • Op de agenda van de gemeenteraad zie ik de brief niet staan van de Algemeen Directeur.  Ik zie dit graag behandeld bij de kennisgevingen van de GR.  Volgens haar bewijst deze brief vanuit de administratie dat ze problemen hebben met het huidige schepencollege en zegt de administratie heel duidelijk dat de gemeente ‘onbestuurbaar’ is geworden.  Zij vraagt zich of hoe het schepencollege hiermee omgaat.

Volgens burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) was de brief vrij duidelijk: als je een plan hebt of iets wenst voor te stellen, praat er dan over.  Hij zegt perfect samen te werken met de diensten en dat alles op wieltjes loopt binnen het gemeentehuis.

Vanwege raadslid Louis Verest (SVK)

 • Afschaffing van enkelrichting in de Blauwe Gaanweg.  Volgens hem zijn de mensen uit de Parkwijk daar helemaal niet gelukkig mee.  Het gaat over 7 huizen langs de ene kant en 10 huizen langs de andere kant.

De Parkwijk is aan het verjongen, mensen verkopen hun woning – er spelen veel meer kinderen en ondertussen donderen  landbouwmachines door de wijk (snoeien van de dijken).  De bloembakken worden door de grote mastodonten meegesleurd. .  Weinig of geen voordelen aan de enkelrichting in de Blauwe Gaanweg.

Burgemeester Dimitri Van Laere  (N-VA) zegt dat er in de gemeente duidelijk gekozen is voor voorrang voor de voetgangers.  Hij vraagt zich af hoeveel zwaar verkeer er door die straat komt.  Volgens Louis Verest minsten 5 camions per dag.  Volgens de burgemeester kunnen die via de dienstwegen naar de Scheldelei rijden en zo de polder verlaten.

Na discussie wordt er afgesproken dat op de gemeenteraad in september de proefopstelling ‘Blauwe Gaanweg’ zal geëvalueerd en besproken worden – met de nodige cijfers en een grondige evaluatie van de enkele richting en tweerichting + resultaten buurtmonitor.

In de loop van de gemeenteraad waren er ook enkele opmerkelijke tussenkomsten van vrouwelijke gemeenteraadsleden :

Raadslid Els Eeckhaoudt (N-VA) stelt vast dat er niet altijd geloof gehecht wordt aan het feit dat de beslissingen van de gemeenteraad worden uitgevoerd en dat er weinig vertrouwen is op dat vlak.   Volgens haar gebeurt dit wél, maar soms is het niet mogelijk om dat onmiddellijk te doen omdat voor een aantal zaken nog voorbereidend werk moet gebeuren en eventuele werkplanningen moeten aangepast worden.  Zij pleit voor geduld.

Raadslid  Nadia Othmann (SVK) zegt dat ze zich niet kan vinden in de brief van het managementteam dat vindt dat over sommige voorgestelde agendapunten best eerst advies of info kan gevraagd worden aan de gemeentelijke diensten zodat zij  de voorstellen kunnen toetsen op hun haalbaarheid.  Zij vindt dat de gemeenteraad het hoogste orgaan is en dat enkel de gemeenteraad moet en kàn beslissen over de goedkeuring en de uitvoering van een welbepaald voorstel.

Schepen Caroline Vermeulen ( N-VA) roept op voor meer samenwerking tussen de  leden van de gemeenteraad.  Volgens haar wordt er erg goed gewerkt in het schepencollege; alle leden daarvan, met de burgemeester op kop, zetten zich dag en nacht in voor het algemeen belang van de gemeente Kruibeke.  Zij vraagt om alle individuele geschillen aan de kant te zetten en positieve zaken te realiseren voor Kruibeke.

Geheime zitting.

 1. Ontslag wegens oppensioenstelling – Goedkeuring.

Dagorde OCMW-Raad

 1. Goedkeuring notulen.  OK
 2. Kwartaalrapportering Financieel Directeur Q1/2021 OCMW-Gemeente – Kennisname. OK
 3.  Advies jaarrekening Zorgpunt Waasland. OK
 4. Rapport over de organisatiebeheersing – Kennisgeving. OK
 5. Kennisnemingen : OK
 6. De verslagen van het Vast Bureau d.d. 11.05.2021, 18.05.2021, 25.05.2021, 01.06.2021 en 08.06.2021.
 7. Het verslag van de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland d.d. 19.05.2021.
 8. Uitnodiging schriftelijke algemene vergadering van ‘Elk zijn Huis’.
 9. Kruibeke lokale armoedebarometer beleid 2021.

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email