4230_kruibeke_kasteel-wissekerke_

Verslag Gemeenteraad en OCMW raad van 5 oktober 2020

GEMEENTERAAD.

 • Goedkeuring verslag van vorige gemeenteraadszitting.
 • Kennisgeving brief Provinciegouverneur waarin de klacht van raadslid Van de Vijver, tegen het niet op de agenda plaatsen van de ingediende motie tegen racisme op gemeenteraad van 25 mei 2020, als gegrond moet worden beschouwd. Kennisname
 • Het dossier “kennisname van de opvolgingsrapportering uitvoering meerjarenplan 2020-2025- eerste kwartaal 2020” wordt aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd.  Dit rapport wordt nu ter kennisgeving voorgelegd maar kan in een volgende financiële commissie uitgebreid toegelicht worden. Kennisname.
 • De gemeente Kruibeke dient in het kader van de uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord 300 euro per Voltijds Equivalent te besteden aan bvb verhoging maaltijdcheques, recurrente koopkrachtverhoging…  Een groot deel zal door financiering van VIA5-middelen kunnen gebeuren.  Goedgekeurd
 • De gemeente Kruibeke wenst vanaf 1 januari 2021 een GAS-reglement in te voeren.  Aangezien Kruibeke niet over medewerkers beschikt met de nodige kwalificatievoorwaarden om als sanctionerend GAS-ambtenaar op te treden wilde de meerderheid  een beroep doen op een gratis provinciale sanctionerende ambtenaar. Gemeenteraadslid Catherine Hermans  onthoudt zich bij de stemming waardoor de uitslag van de stemming  11-11 was. Het punt wordt dus niet goedgekeurd..
 • De financieel directeur van de gemeente heeft de kwartaalrapportering over het tweede kwartaal 2020 opgemaakt.  Dit rapport wordt ter goedkeuring voorgelegd. goedgekeurd

 • Op advies van de gemeentelijke cultuurraad stelt het College van Burgemeester en Schepenen voor om de nieuwe verkeersweg in de nieuwe verkaveling “Binnengebied-Bazelstraat-Mercatorstraat-Polderstraat” voorlopig de naam Anneliese Andriessenstraat te geven. Anneliese Andriessen was geruime tijd OCMW- en gemeenteraadslid voor Agalev en leerkracht in onze gemeente.  Gemeenteraadslid Jos Stassen geeft een weergave van de politieke levensloop van Anneliese.  Dit wordt op applaus – ter ere van Anneliese – door de voltallige gemeenteraad onthaald. Schepen Kris Smet merkt op dat het, volgens hem, niet de bedoeling kan zijn dat alle nieuwe straatnamen in de toekomst naar personen gaan, die heel dikwijls niet meer gekend zijn bij de bevolking.  Gemeenteraadslid Leen Pilate vindt dat het juist de bedoeling moet zijn de nagedachtenis van die mensen in herinnering te houden.  Goedgekeurd.
 • Een beperkt aantal percelen in het GOG (Gecontroleerd Overstromings Gebied) zijn in beheer van de gemeente Kruibeke.  Het overgrote deel in het GOG en het buffergebied zijn in eigendom van de Vlaamse Waterweg.  De bezetting ter bede dient geactualiseerd omdat er nog bijkomende percelen in beheer zijn door de gemeente.  De gemeenteraad keurt deze actualisatie goed.  Na een bijkomende toelichting door burgemeester Dimitri Van Laere en schepen Filip Vercauteren wordt dit punt goedgekeurd.
 • De Heemkundige Kring wenst in te stappen in Erfgoedinzicht voor de digitale inventarisatie van haar collectie.  Dit betekent dat ze hier terecht kan voor de digitale registratie, het beheer en de ontsluiting van haar roerend erfgoedcollectie.  Hiervoor dienen zijn een overeenkomst te tekenen met het Departement Cultuur, Jeugd en Media, waarin de engagementen van de erfgoedbeheerder en het Departement duidelijk beschreven zijn.  Het lokale gemeentebestuur wordt gevraagd deze overeenkomst mee te ondertekenen.  De instap is gratis, inclusief minimaal één account of gebruikerstoegang en 200 Gb opslagruimte voor digitale bestanden.  Bijkomende accounts en grotere opslagplaats is betalend.  Alle bijkomende kosten worden in rekening gebracht van de Heemkundige Kring Wissekerke. Goedgekeurd.
 • De Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas richtte in 2019 het “dokter Jan Van Raemdonckfonds” op met de bedoeling archivalia, oude waardevolle boeken, documenten of kaarten met betrekking tot het Waasland aan te kopen of te restaureren.  De aangesloten gemeenten betalen een jaarlijkse bijdrage van 1 eurocent per inwoner.   In ruil kan de bibliotheek en het documentatiecentrum door de gemeente geraadpleegd worden.  Het College stelt voor om deze bijdrage vanaf 2020 te betalen.  Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) geeft, op vraag van de oppositie, toelichting bij de figuur van dokter Jan Van Raemdonck, Hij schetst zijn belang m.b.t. het erfgoed van het Waasland.  Dokter Jan Van Raemdonck heeft ook de figuur van  Mercator in de 19e eeuw terug op de kaart geplaatst met als orgelpunt het plaatsen van het standbeeld in Rupelmonde. goedgekeurd
 •  
 • Het College stelt voor een subsidie toe te kennen aan het Carnavalcomité Orde van Mercator.  In het voorgestelde bedrag zit de niet-opgevraagde subsidie van 2019 (1.735 €) verhoogd met een bedrag van maximaal 2000 euro voor bewezen en niet te recupereren kosten voor de geannuleerde stoet.  Deze toelage wordt pas toegekend na voorlegging van een financieel verslag met de nodige verantwoordingsstukken.  Bij dit punt wordt de vraag gesteld of er voor de andere verenigingen ook een tegemoetkoming is voorzien om het geleden verlies door verenigingen enigszins te beperken.  Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) zegt dat men de laatste hand legt aan de verdeling van de gelden van het Noodfonds.  Voor cultuur en jeugd is dat praktisch in orde, voor sport zit het in een eindfase.  Op de vraag of er ook rekening is gehouden met  de seniorenverenigingen zegt de burgemeester dat de meeste seniorenverenigingen ófwel in de cultuurraad ófwel in de sportraad zetelen.  Goedgekeurd.
 • Aangezien er voor de periode na 2020 geen groepsaankoop voor elektriciteit en aardgas zal georganiseerd worden door Fluvius en door Interwaas, wenst de gemeente beroep te doen op de diensten van het Vlaams Energiebedrijf (VEB).  De gemeenteraad wordt gevraagd om een overeenkomst tussen de gemeente Kruibeke en het Vlaams Energiebedrijf goed te keuren.  Vanuit de oppositie wordt gevraagd of er ook gekeken is waar er naast “duurzame” elektriciteit ook “duurzaam gas” kan aangekocht worden.  Schepen Dirk De Ketelaere belooft dat dit zal nagekeken worden.  Het agendapunt wordt verdaagd.
 • Om een goede en kwaliteitsvolle herstelling bij gebreken aan het wegdek te garanderen dient snel en adequaat ingegrepen te worden.  Een dergelijke kleine herstelling dient uitgevoerd te worden met “warm” asfalt.  Hiervoor wenst de gemeente beroep te doen op een externe firma.  De opdracht strekt zich over 3 kalenderjaren en bestaat erin om op afroep de nodige herstellingswerken uit te voeren op diverse locaties in de gemeente.  Geraamde uitgave 283.500 €.  Schepen De Ketelaere geeft toelichting bij dit punt . Goedgekeurd.
 • Omdat er geen offertes werden ingediend voor wat betreft de aankoop van betonproducten in 2021-2022-2023-2024 wordt deze opdracht stop gezet.  Volgens de wet kan nu de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking opgestart worden, mits de oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht niet wezenlijk gewijzigd worden. Geraamde uitgaven: 78.852 €.  Schepen De Ketelaere geeft toelichting bij dit punt. Goedgekeurd
 • Om na te gaan of het uitvoeren van afkoppelingswerken in het kader van riolerings- en wegeniswerken effectief en correct werden uitgevoerd dient door een erkend keuringsorganisme een keuring uitgevoerd te worden..  Er wordt voorgesteld deze opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure.  Geraamde kosten 48.200 €.  Goedgekeurd.
 • Regelmatig deinen er kleinere werken uitgevoerd te worden waarvoor een bandenkraan en/of rupskraan nodig is.  Omdat de gemeente zelf niet over het nodige materiaal en personeel beschikt is het wenselijk om met een dossier op afroep te werken.  Geraamde kost 51.675 €.  Goedgekeurd.
 • Erfpunt heeft zich als intergemeentelijke erfgoeddienst de afgelopen drie jaar omgevormd tot een aanspreekpunt voor beleid, gemeentelijke administratie, het bedrijfsleven, erfgoedprofessionals en burgers.  De komende zes jaar wil de organisatie zich verder profileren als een steunpunt rond onroerend erfgoed in het Waasland.  De gemeenteraad wordt gevraagd om in te stemmen met de verlenging van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Erfpunt, met het beleidsplan 2021-2026 en met de uitbreiding van haar werkingsgebied met de gemeente Zwijndrecht.  Na antwoord van burgemeester Dimitri Van Laere op vraag of dit een zinvolle investering is, wordt die punt goedgekeurd.
 • Goedkeuring agenda van de buitengewone algemene vergadering van de vereniging TMVS (Tussengemeentelijke Maatschappij voor Services)  op 08.12.2020 en aanstelling van de gemeentelijke vertegenwoordiger.  Gemeenteraadslid Els Eeckhaoudt wordt aangesteld als effectieve vertegenwoordiger en gemeenteraadslid Alex Garcia als haar vervanger.

Vanuit de oppositie worden volgende bijkomende punten ingediend:

 • Er wordt voorgesteld om meer informatie in te winnen over de werking van “Het Pandschap”.  Dit initiatief  renoveert een pand zonder dat men (particuleren, gemeente, OCMW) moet investeren en verhuurt het aan sociale doelgroepen.  Zolang zij het pand in beheer hebben, treden zij bovendien op als goede huisvader en zorgen zij ervoor dat het pand onderhouden blijft;  Na afloop van de overeenkomst krijgt men zijn/haar woning gerenoveerd terug. In antwoord op dit punt van gemeenteraadslid Tina Van Havere zegt burgemeester Dimitri Van Laere dat er eerst werk gemaakt wordt van een strategisch patrimoniumbeleid binnen de gemeente waarna er zal worden beslist hoe het verder moet met ons patrimonium. Het Pandschap kan daarna zeker aan bod komen, net zoals het Sociaal Verhuurkantoor,  indien dit nuttig zou blijken. 
 • Om alle Kruibeekse leerlingen in het secundair dezelfde kansen te geven;  vraagt men om kansarme kinderen te ondersteunen bij de aankoop van ICT-middelen.  Gemeenteraadslid Leen Pilate stelt voor om een toelage van 200 € te geven en een samenwerking aan te gaan met een leverancier die opgewaardeerde ICT-middelen, die voldoen aan de basisvereisten, ter beschikking stelt aan een eerlijk tarief.  Het verstrekken van ondersteuning m.b.t. ICT-middelen wordt momenteel uitgewerkt  door het OCMW,. Er zal rekening gehouden worden met de opmerkingen uit deze gemeenteraad.  Op dit ogenblik kunnen mensen met problemen op dat vlak terecht bij het OCMW.  Zodra er een uitgewerkt plan is wordt dit teruggekoppeld naar de gemeenteraad, aldus Schepen Filip Vercauteren.
 • Gemeenteraadslid Kristof Van de vijver vraagt om het voorstel tot beslissing tot invoering van Diftar Restafval, waarbij Kruibeke pilootproject is, uit te stellen tot dit gelijktijdig met andere gemeenten binnen Ibogem  kan uitgevoerd worden.  Gemeenteraadslid Alex Garcia geeft toelichting bij dit punt.  Schepen Filip Vercauteren zegt verder dat het technisch niet haalbaar was om het Diftarproject in de 3 gemeenten tegelijkertijd uit te rollen.  Op de kritiek dat dit punt vooraf niet  op de gemeenteraad besproken is wordt gezegd dat onze afgevaardigde in het bestuur van Ibogem voor dergelijke beslissingen een mandaat gekregen heeft via de gemeenteraad.  De opmerkingen, o.a. over het inleveren van de oude grijze zakken, zullen in verdere besprekingen meegenomen worden. 
 • Gemeenteraadslid Nadia Othman informeert naar de stand van zaken i.v.m. de gemeenteraadsbeslissing van 07.10.2020 m.b.t. de soepbedeling in de scholen. Hieromtrent ontspint zich een lange discussie tussen de gemeenteraadsleden Nadia Othman, Antoine Denert, Koen Maris, Jos Stassen, schepen Filip Vercauteren en burgemeester Dimitri Van Laere.   Niet alle scholen zien dit voorstel zitten omwille van praktische problemen.  Uiteindelijk wordt het punt afgesloten met de belofte dat op de volgende onderwijsraad eind oktober aan de scholen nog eens met nadruk zal gevraagd worden  om op deze beslissing van de gemeenteraad in te gaan.  Wordt vervolgd.
 • ‘Hoe is de situatie m.b.t. de. staat van het fietspad in de Molenstraat te Kruibeke?’ . was ook een vraag van de oppositie.  Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) zegt dat de problemen gekend zijn en zullen aangepakt worden. Het is echter niet mogelijk om alles tegelijkertijd  op te lossen. Tot op vandaag zijn er al heel wat problemen aangepakt. Er is voor de Molenstraat nog geen exacte timing vooropgesteld.
 • Gemeenteraadslid Kristof Van de Vijver vraagt een meer controle van de snelheid in de woonstraten. Burgemeester Dimitri Van Laere antwoordt dat er wel degelijk controles worden uitgevoerd, en dat er zeker meer controles gebeuren dan waarover de pers schrijft.
 • Meer toelichting m.b.t. de staat van het pleintje aan de Heemkundige Kring/KBC in Bazel.  Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) zegt dat de heraanleg op de planning van 2022-2023 staat; er zullen wel al voorlopige herstellingen worden uitgevoerd.
 • Gemeenteraadslid Louis Verest doet een suggestie rond “Tour Elentriek” i.v;m. het aanbrengen van schilderwerken op elektriciteitscabines.  Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) zegt dat  dit project gekend is bij de hardwerkende cultuurdienst maar nog niet uitgerold omdat er andere prioriteiten zijn op dit moment.
 • Er zijn nog een aantal vragen rond de nieuwe hondenlosloopweide in Rupelmonde vanwege gemeenteraadslid Louis Verest..  Welke actoren zijn hieromtrent geconsulteerd omtrent de ligging van deze weide.  Deze vraag geeft aanleiding tot een discussie tussen gemeenteraadslid Jos Stassen en burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA). Volgens deze laatste is de beslissing om de hondenlosloopzone daar aan te leggen door het vorige bestuur genomen in november 2018. Gemeenteraadslid Jos Stassen ontkent dit.
 • Wie heeft deelgenomen aan het Boscongres van 5 oktober  en wat zijn de concrete plannen hieromtrent.

De Burgemeester geeft hier een zeer interessante uitleg, aangevuld door schepen Filip Vercauteren, die ook door de oppositie wordt gesmaakt. Interessant congres, belangrijkste mededeling is dat er 16 miljoen euro extra komt om gronden te verwerven om er dan bossen van te maken.

Het doel is 4.000 hectare bos meer tegen 2014 en 10.000 hectare bos meer tegen 2030.

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN.

 • Kennisname : verslagen van het Vast Bureau en de kwartaalrapportering door de financieel directeur van het 2de kwartaal 2020.

.

 • Goedkeuring verslag OCMW-raad 07.09.2020. Goedgekeurd.
 • Wijziging rechtspositieregeling OCMW-personeel.

Het Lokaal Bestuur dient in het kader van de uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord 300 euro per VTE te besteden (verhoging maaltijdcheques, recurrente koopkrachtverhoging).  Een groot deel zal door financiering van VIA5-middelen kunnen gebeuren. Goedgekeurd.

.-   Er worden 3 overeenkomsten (1 Sociaal Verhuurkantoor, 2 Ibogem) tewerkstelling art. 61 afgesloten. Goedgekeurd

 • Vierde pijler inburgering – Proeftuinen voor sociale netwerking en participatie voor inburgeraars.

 In samenwerking met de lokale besturen Temse en Zwijndrecht werd een projectvoorstel opgesteld, met de nadruk op het uitbouwen van bestaande buddyprojecten en het organiseren van kennismakingsstages binnen het eigen lokaal bestuur.  Goedgekeurd.

 • Rap-op-stap kantoor.

De gemeente doet bij de Provincie Oost-Vlaanderen een aanvraag tot subsidiering van de opstart van zo’n kantoor in het Inloophuis ten bedrage van 3000 €.  Met deze subsidie wil men ervoor zorgen dat elke inwoner met een beperkt budget de kans krijgt op vakantie of om op daguitstap te gaan.  Goedgekeurd.

 • Samenwerkingsovereenkomst Agll en Lokaal Bestuur Kruibeke.

Eén van de pijlers van het lokaal verdraagzaamheidsbeleid is het uitbouwen van een lokaal diversiteitsbeleid.  Hiervoor werd een samenwerkingsovereenkomst tussen het Agentschap Inburgering en Integratie en het lokaal Bestuur Kruibeke opgesteld.  De raad gaat akkoord met de inhoud van deze overeenkomst.

 • Projectoproep Noodwoningen.

Vlaanderen organiseert een projectoproep voor noodwoningen.  Met deze oproep stimuleert Vlaanderen het kopen, bouwen, renoveren en inrichten van noodwoningen.  Het Vlaams Gewest neemt 50% van de kosten voor zijn rekening;

Het Lokaal Bestuur Kruibeke gaat in op deze oproep en wil volgende panden opnemen in de aanvraag betreffende renovatie en inrichting:

 • G. de Cremerstraat 36 (3de verdiep), Rupelmonde: beide crisisstudio’s
 • Kruibekestraat 14 (Poortwoning).  Goedgekeurd.
 • Opvolgingsrapportering 1ste semester 2020 – kennisname.

De Raad neemt kennis van het opvolgingsrapport 1ste semester 2020. Kennisname

Vanuit de oppositie worden volgende vragen gesteld:

 • Naar aanleiding van de brand in het vluchtelingekamp te Moira (Lesbos) wordt gevraagd het Vast Bureau te gelasten contact op te nemen met Fedasil om aan te geven dat ook Kruibeke zich solidair wil tonen en de verschillende opties te bekijken om ook in Kruibeke vluchtelingen op te vangen.  Na een stevige discussie wordt beslist dat contact zal opgenomen worden met Fedasil waarbij de meerderheid van oordeel is dat ze 1 tot 2 minderjarigen kunnen opnemen en de oppositie pleit om 10 extra mensen op te vangen of op zijn minst flexibel te zijn wat het aantal betreft. Afgesproken wordt het contact met Fedasil  af te wachten vooraleer een beslissing te nemen. Schepen Filip Vercauteren blijft er wel  bij dat de huidige werklast voor het personeel (3 Voltijds Equivalenten voor 43 mensen) in geen geval kan en mag verhogen.
 • De armoedecijfers zijn in Kruibeke gestegen waardoor een Sinterklaasgeschenk voor heel wat kinderen niet tot de mogelijkheden zal behoren. Gemeenteraadslid Leen Pilate vraagt  om een lijst met speelgoed samen te stellen waaruit gezinnen die gebruik maken van de sociale dienstverlening op voorhand een keuze kunnen maken.  Eventueel mogelijkheid voorzien om dit door de Sint te laten afgeven, indien onmogelijk omwille van Covid-19 kunnen deze geschenken bij het OCMW afgehaald worden.  Schepen Filip Vercauteren legt uit welke initiatieven op dit ogenblik lopen om Sinterklaas en de feestdagen voor kansarme kinderen leuk en aangenaam te maken.  Gemeenteraadslid  Els Eeckhaoudt vult aan en zegt dat de Amedee Verbruggenkring jaarlijks kenbaar maakt aan de mensen van Kruibeke dat de Sint – op eenvoudige vraag – kan langskomen met een pakje.  Die traditie wordt zeker verder gezet, al kan ze misschien “coronaproof” aangepast. moeten worden.
 • Er wordt een suggestie gedaan om een gezamenlijke commissie Zorgpunt Waasland 1 of 2 x per jaar te organiseren samen met de andere gemeenten over algemeen beleid en inhoudelijke projecten.  Dit kan zeker! Er zal een geschikte datum gezocht worden in afspraak met directeur van Zorgpunt Waasland.
 • Wat zijn de concrete plannen in Kruibeke n.a.v. de stijging van de armoedecijfers?  Door gemeenteraadslid Leen Pilate meent dat er toch wel bezorgdheden zijn rond de voedselverdeling, dat er dikwijls tekorten zijn en dat wat de Voedselbank levert niet altijd even gezond is: te weinig groenten en fruit, veel koekjes en versnaperingen.  Verder circuleert het gerucht dat met de voedselbedeling zou gestopt worden na 31.12.2020.  Schepen Filip Vercauteren antwoordt dat hij al deze opmerkingen meeneemt.  Hij ontkent met klem dat er ooit sprake  zou geweest zijn om eind dit jaar te  stoppen.  Misschien is er een misverstand m.b.t. de voorziene budgetten voor 2020.  Alle concrete plannen worden toegelicht op een volgende commissie.
 • Gemeenteraadslid Kristof Van de Vijver zegt dat er gemeenten zijn, die onder Zorgpunt Waasland vallen, waar in het verleden 1 bezoeker per dag mocht komen en in het WZC in Kruibeke 1 bezoeker per week.  Waarom  zijn er  verschillen in de bezoekersregeling van de WZC’s van Zorgpunt Waasland?   Schepen Filip Vercauteren antwoordt dat elke zorginstelling apart de bezoekregeling bepaalt in afspraak met diverse actoren o.a. de huisartsenvereniging.   Het kan dus zijn dat de bezoekregeling in WZC Wissekerke verschilt van die van een WZC in Beveren.

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email