20181010_125522

VERSLAG GEMEENTERAAD KRUIBEKE van maandag 7 SEPTEMBER 2020

Kennisgevingen.

De gemeenteraad wordt in kennis gesteld van de beslissing van de burgemeester om m.b.t. het fysiek vergaderen van de  bestuursorganen van de gemeente beperkt publiek toe te laten.  Hierdoor zijn maximum 13 personen als publiek toegelaten op de gemeenteraad; wel diende je je vooraf aan te melden via www.kruibeke.be.

Budget 2020 – kwartaalrapportering  – eerste kwartaal – kennisname.

Het rapport van de financieel directeur met betrekking tot het eerste kwartaal van het dienstjaar 2020 wordt ter kennisgeving aan de gemeenteraad voorgelegd

Aktename van: budgetwijziging nr. 1 van de Kerkfabriek O. L. Vrouw Ten Hemel Opgenomen te Kruibeke en van de Kerkfabriek O.L. Vrouw Bezoeking te Rupelmonde.

Aktename van de jaarrekeningen 2019 van de 3 kerkfabrieken.Kerkfabriek O. L. Vrouw Bezoeking te Rupelmonde – budget 2020 – wijziging nr. 1: aktename.

Kaderbesluit   afwijking modaliteiten subsidieregelementen – goedgekeurd.

Door de corona-maatregelen komen bepaalde werkingen en evenementen van verenigingen  in het gedrang, hetgeen een gevolg kan hebben op de toekenning van subsidies.  Normaliter moet de gemeenteraad dossier per dossier beslissen of het uitstellen en afgelasten van activiteiten omwille van corona als overmacht kan beschouwd worden.  Om deze arbeidsintensieve en tijdrovende manier van werken te vermijden wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om een algemeen kaderbesluit te nemen voor alle subsidiereglementen voor verenigingen, project en/of evenementen.  Hierin wordt vastgelegd dat voorwaarden voor het toekennen van subsidies opgeheven op opgeschort kunnen worden.  Het college krijgt de bevoegdheid om te beslissen over het al dan niet toekennen van subsidies in deze omstandigheden en over het afwijken van de bestaande reglementen..

Subsidie BARàBACKYARD 2020 – goedgekeurd.

BARàBAZ kon omwille van corona dit jaar niet doorgaan.  Om toch iets voor Kruibeke te doen willen de organisatoren drie huiskamerconcerten ‘hosten’ doorheen het jaar en zo BARàBAZ naar de mensen thuis brengen. De intieme concerten die zij normaal tijdens het festival op het balkon brengen, zouden dan doorgaan in de huiskamer of tuin van enkele Kruibekenaren. Ook decoratie en catering worden voorzien. Iedereen zal zich kandidaat kunnen stellen als host. De datum van het concert kan in onderling overleg worden vastgelegd.  Het is de bedoeling de drie concerten te spreiden over de tweede helft van 2020. Aan de concerten wordt een virtueel luik gekoppeld: iedereen kan via streaming meegenieten van het concert.  Op de vraag van de initiatiefnemers of de gemeente een deel van de kosten kan dekken, zodat toch al zeker de artiesten uitbetaald kunnen worden stelt het college van burgemeester en schepenen voor om hiervoor een subsidie toe te kennen van 500 euro per concert dat georganiseerd wordt, met een maximum van 1.500 euro.

Inname voor gronden heraanleg Polderstraat – goedgekeurd

Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om de principiële goedkeuring tot kosteloze overdracht van verschillende percelen in eigendom van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting uit te breiden met een extra perceel en dit in functie van het wegenisproject Polderstraat, aankoop van de gronden.  De inname van deze gronden is nodig voor de toekomstige heraanleg van de straat.

Financiering van aankoop en renovatie en herinrichting van het kantoorgebouw site Duc D’O goedgekeurd

Voor   de   financiering   van   de   aankoop   van   de   gebouwen   en   de   renovatie-   en herinrichtingswerken wenst de gemeente leningen aan te gaan:  een  eerste  lening  van  € 4.000.000,00  direct  op  te  nemen  bij  de  aankoop  in  2020  en  een  tweede  lening  van  € 1.700.000,00 met opnameperiode tijdens de verbouwing in 2012 en 2022.

Gemeentelijke basisschool – aangepaste puntenenveloppe Zorg BaOkennisname

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten stelt elk jaar een puntenenveloppe ter beschikking  van de scholengemeenschappen voor het voeren van een zorgbeleid.  Door een verhoging van de puntenenveloppe heeft de GBS De Eenhoorn een nieuwe puntenenveloppe ‘Zorg’ ontvangen.

Mandaat aan OVSG voor de ondertekening van algemene protocollen voor de elektronische doorgifte van persoonsgegevens tussen instanties.goedgekeurd

Wanneer  via  een  elektronisch  kanaal  persoonsgegevens  worden  uitgewisseld  tussen  twee Vlaamse  instanties  of  een  externe  overheid,  dan  moet  hiervoor  een  protocol  afgesloten worden  .Om  te  voorkomen  dat  elk  bestuur  individueel  (dezelfde)  protocollen  moet  afsluiten  met  een centrale bronbeheerder, stellen de koepelorganisaties VVSG en OVSG voor om dit voor hun leden  te  faciliteren  en  te  werken  met  het  concept  van  algemene  protocollen.

Gemeentelijke basisschool – aanpassing schoolreglement schooljaar 2020-2021 en volgende jaren, omvattende het schoolreglement en het infoblad (of afsprakennota).                        – goedgekeurd

Ingevolge onderrichtingen opgelegd door de hogere overheid en enkele kleine wijzigingen doorgevoerd door de schooldirectie zelf, dient het bestaande schoolreglement, omvattende het pedagogisch project, het schoolreglement en het infoblad (of afsprakennota), met ingang vanaf het schooljaar 2019-2020, te worden geactualiseerd.

Politieverordening betreffende de inzameling en het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen.

De gemeente Kruibeke is voor de afvalophaling en -verwerking aangesloten bij de intercommunale Ibogem.   Ibogem heeft voor de deelnemende gemeenten Beveren, Kruibeke en Zwijndrecht een geactualiseerde politieverordening betreffende de inzameling en het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen opgemaakt en aan de gemeente bezorgd.

Dit punt wordt van de dagorde gehaald omdat dit samen met het nieuwe politiereglement zal worden gestemd in een latere gemeenteraad.

Aanvullend bestendig verkeersreglement in de Molenstraat thv 30 te 9150 Kruibeke – inrichten parkeerplaats voor gehandicapten.                      – goedgekeurd

Na positief advies van de lokale politie, stelt het college van burgemeester en schepenen voor om in de Molenstraat te 9150 Kruibeke, ter hoogte van huisnummer 30, een parkeerplaats voor gehandicapten in te richten. De inrichting van deze parkeerplaats zal worden aangeduid met een verkeersbord met een aangepast symbool (gehandicapte).

Invoeren parkeerplaats voor kort-parkeren ter hoogte van Molenstraat 32 te Kruibeke .  – goedgekeurd         

De bewoner van het pand Molenstraat 32 te 9150 Kruibeke, vraagt heeft om een parkeerplaats voor kort parkeren te voorzien voor haar woning.  De aanvrager heeft aan de woning een verkoopautomaat met pralines en brood.  Kort parkeren met een duurtijd van 15 minuten en uitgezonderd op zon- en feestdagen wordt voorgesteld.

Ondersteuning milieu- en natuurverenigingen – subsidiereglement. 

 • goedgekeurd

De milieu- en natuurverenigingen van Kruibeke met een bestaande werking kunnen een jaarlijkse subsidie bekomen voor hun werking aan de hand van een aanvraagformulier in te dienen bij de gemeentelijke milieudienst.

De activiteiten van de betreffende vereniging dienen betrekking te hebben op:

 • Rationeel energiegebruik;
 • Het tegengaan van de klimaatverandering;
 • Integraal waterbeheer;
 • Duurzaam gebruik van grondstoffen en producten;
 • De reductie van bestrijdingsmiddelen;
 • Afvalpreventie- en inzameling;
 • De bestrijding van luchtverontreiniging;
 • De bestrijding van milieuhinder;
 • De bestrijding van bodemverontreiniging;
 • Het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuur;
 • Het natuur- en bosbeheer;
 • De bevordering van de biodiversiteit;
 • Communicatie, sensibilisatie en educatie over bovenstaande thema’s.

De werkingssubsidie bestaat uit een basisbedrag (500 euro per jaar) en een bonus (100 euro per punt) met een totaal maximaal bedrag van 1.000 euro per jaar.

Gebruiksovereenkomst tijdelijke containers school.        – goedgekeurd

De Katholieke Scholen aan de Schelde (KSAS) zal op de vestiging Onze Lieve Vrouwschool in Kruibeke grondige renovatiewerken doen. Tijdens deze werken dient voor de bestaande invulling een alternatieve locatie te worden voorzien. De school voorziet dit in de vorm van tijdelijke containers   Aangezien de school zelf over onvoldoende ruimte beschikt  voor alle noodzakelijke containers, wordt nog 1 geheel (secretariaat) voorzien op een perceel dat eigendom is van is de gemeente Kruibeke. Het perceel is braakliggend. en de gemeente Kruibeke heeft voor dit perceel geen invulling op korte en middellange termijn.  Gezien de ligging en omvang wordt voorgesteld om dit  ter beschikking te stellen aan de KSAS gedurende 3 jaar. In die zin wordt een gebruiksovereenkomst afgesloten tussen de Katholieke Scholen aan de Schelde (KSAS) en de gemeente Kruibeke.

Aansluiting Sterhoek deel in gewestweg N419 – Burchtstraat – 23.301 – eindafrekening. – goedgekeurd

Het college van burgemeester en schepenen verleende in zitting van 7 juli 2020 goedkeuring aan het proces-verbaal van voorlopige oplevering van 18 augustus 2020.  De eindafrekening overschrijdt het gunningsbedrag met 15,03% waarvan 7,42% aan gewijzigde hoeveelheden tijdens uitvoering en 7,61% aan meerwerken die niet voorzien waren tijdens de aanbesteding.

Lidmaatschap van de vennootschap Poolstok cv – aanstelling gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene vergaderingen.        – goedgekeurd

De gemeente Kruibeke is toegetreden tot de vereniging Pookstok cv. (een soort aankoopcentrale inzake dienstverlening en consultancy van gemeenten.  Zij helpen de gemeente zoeken naar bedrijven die de gemeente kunnen helpen bij werklastmetingen, functiewegingen, selecties).  .                                                Als vennoot en aandeelhouder van deze  vennootschap heeft de gemeente Kruibeke recht op een vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen van deze maatschappij.  Het college van burgemeester en schepenen heeft, onder voorbehoud van bekrachtiging door de gemeenteraad, de heren Dimitri Van Laere, burgemeester, en Dirk De Ketelaere, schepen aangesteld

Vereniging mede-eigenaars KMO Park Ticoon, Bazelstraat 250 – aanstelling gemeentelijke vertegenwoordiger in de algemene vergaderingen. – goedgekeurd

De naam van de site Duc d’O in de Bazelstraat 250 te 9150 Kruibeke werd gewijzigd in KMO Park Ticoon.  Ingevolge deze nakende verwerving van de desbetreffende percelen is de gemeente lid geworden van de vereniging van mede-eigenaars van deze KMO Park Ticoon en heeft aldus een vertegenwoordiging in de algemene vergadering van deze VME  (Vereniging van Medeeigenaars).   Het college van burgemeester en schepenen heeft de heer Dimitri Van Laere, burgemeester, aangesteld als effectieve vertegenwoordiger van de gemeente Kruibeke in de algemene vergaderingen van de VME van de KMO Park Ticoon,

Fietsbieb

De oppositie brengt in een bijkomend agendapunt de vraag om in Kruibeke een fietsbieb in te richten.   Bij een fietsbieb kan je tweedehands kinderfietsen goedkoop lenen.  Voor bv. 20 € + waarborg mag je één jaar lang een kinderfiets gebruiken.  Tijdens dat lopende jaar mag je die fiets ruilen voor een ander of groter exemplaar uit het aanbod.  In zijn antwoord zegt schepen Filip Vercauteren dat men met een dergelijk vooronderzoek al gestart is in Kruibeke.  Beweging.net heeft op dat vlak al een initiatief genomen in Zele.  Hij nodigt gemeenteraadslid Tina Van Havere uit om samen met hem daar eens een kijkje te nemen.  Een intergemeentelijke fietsbieb waaraan verschillende Wase gemeenten deelnemen zou een mooie stap in de goede richting kunnen zijn.

Padelplein

De oppositie vraagt in een volgend bijkomend agendapunt om te bekijken of er in Kruibeke ruimte / vraag / nood is voor een Padelplein (= een combinatie van squash en tennis).  Het is een racket- en balsport voor twee spelers (enkelspel) of voor paren (dubbelspel).   Volgens hen is  er vraag naar bij de inwoners van Kruibeke.  Burgemeester Dimitri Van Laere belooft dat men dit voorstel ten gronde zal bekijken. Hij vreest echter dat de kostprijs tussen de 40.000 en 50.000 € voor de aanleg van een dergelijk plein een hinderpaal zou kunnen zijn. Het huren van een ‘tijdelijk’ plein kan echter ook een optie zijn en wordt verder onderzocht.

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email