raad_vergadering_online5e8592d7499df

Virtuele gemeenteraad 25 mei 2020

° De gemeenteraad bekrachtigde de beslissing van het schepencollege m.b.t. de aankoop van 15.610 mondmaskers voor zijn inwoners goed en geeft hiermee gevolg aan de beslissing van de Wase burgemeesters om gezamenlijk mondmaskers aan te kopen bij Think Pink. Kinderen onder de 6 jaar moeten geen masker dagen. Intussen werd de bedeling reeds opgestart.

° De gemeenteraad neemt kennis van de brief  van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (SASK) om het inschrijvingsgeld voor de leerlingen van de Academie “Beeld” met een retributie van 10 euro te verhogen.Dit bedrag komt bovenop het door het ministerie bepaalde inschrijvingsgeld en dekt in principe de kosten die gemaakt worden voor reproductierechten en fotocopies.  Door deze extra bijdrage behoudt de Academie voldoende financiële middelen om in de toekomst op een relevante manier verder te werken.

° Kruibeke heeft voor zijn  gemeentelijk basisonderwijs een scholengemeenschap gevormd met het basisonderwijs van de gemeente Beveren.  Beide gemeenten willen deze overeenkomst verder zetten voor de periode 2020-2026..  Er wordt voorgesteld om de burgemeester Dimitri Van Laere aan te stellen als vertegenwoordiger in het beheerscomité van deze interlokale vereniging.  Els Eeckhaoudt wordt voorgesteld als plaatsvervanger.

° Het nieuwe decreet voor deeltijds kunstonderwijs voorziet dat er tussen de deelnemende gemeentebesturen een interlokale vereniging wordt opgericht betreffende het filiaal ‘muziek en woord’ van de gemeentelijke kunstacademie van Beveren.  Dimitri Van Laere, burgemeester bevoegd voor onderwijs, wordt voorgesteld als vertegenwoordiger van de gemeente Kruibeke en schepen Caroline Vermeulen als plaatsvervanger in deze interlokale vereniging.

° Het voorstel om een voetgangerszone langs de Scheldekade te Rupelmonde tussen het Eilandje en de Gelaagstraat in te richten wordt door de gemeenteraad goedgekeurd.  De zone wordt ‘verboden toegang voor gemotoriseerd verkeer’; voetgangers zijn toegelaten over de volledige breedte van de zone; fietsers zijn tegen max. 10 km/h (stapvoets) toegelaten; bij grote voetgangersdrukte moeten de fietsers verplicht afstappen.

° De gemeenteraad wil erkende jeugdinitiatieven één keer per jaar een tussenkomst geven voor de aankoop van EHBO-materiaal en dit bij voorkeur vóór ze op kamp vertrekken.  De gemeenteraad keurt het aanvraagformulier met bijhorend reglement goed. Dit formulier moet  ingediend worden bij het Huis van het Kind.

° Recent werd beslist het intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘Drugpunt Waas’ om te vormen tot een interlokale vereniging ‘Eerstelijnszone Noord-Oost Waasland’. Hierdoor kan ook geïnvesteerd worden in het welzijn en de gezondheid van de totale bevolking. De statuten werden daartoe aangepast en de vereniging krijgt een nieuwe naam: ‘Preventiepunt Waas NO’.  De deelnemende gemeentebesturen wordt gevraagd een ontwerp van deze statuten goed te keuren.

° Op vraag van het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse Overheid worden op het niveau van de eerstelijnszones ‘schakelzorgcentra” opgericht.  Deze centra moeten een oplossing bieden voor mensen die medisch gezien het ziekenhuis mogen verlaten, maar die (dikwijls om sociale redenen) nog niet naar huis kunnen.  Zij kunnen ook medisch toezicht bieden voor mensen die besmet zijn met COVID-19, niet thuis kunnen blijven, maar nog niet meteen naar het ziekenhuis moeten of het ziekenhuis al kunnen verlaten.  De stad Sint-Niklaas treedt hierbij op als ‘beherende gemeente’ voor de uitbouw van een schakelzorgcentrum in de Eerstelijnszone Waasland.  Uit een overleg tussen de burgemeesters van de betrokken gemeenten is een akkoord ontstaan om de verhouding van het bevolkingscijfer van elke gemeente als verdeelsleutel te nemen voor de kosten die kunnen voortvloeien uit de werking van dit schakelzorgcentrum.

° De dolomietverharding in de Kloosterdam wordt vervangen door gerecupereerde  klinkers, afkomstig van het riolerings- en wegenisproject Nieuwstraat. Het hemelwater zal opgevangen en afgeleid worden naar de naastliggende gracht.  Terzelfdertijd wordt de klassieke openbare verlichting vervangen door een LED verlichting.  De gemeenteraad keurt dit dossier goed. 

° Een voorstel van de oppositie om een paalcamping te voorzien in de buurt van sporthal De Dulpop werd toegelicht en besproken.  Een paalcamping is een bivakplaats te midden van de natuur.  Deze bivakplaatsen zijn zeer basic uitgerust en zijn bedoeld om mensen op doortocht een plaats tot rust te verschaffen. Volgens hen is dit  in deze coronatijden misschien wel een mooi alternatief om mensen hun vakantie in “eigen streek” door te laten brengen en toeristen aan te trekken.  Ook voor kansarme gezinnen zou dit een goedkope manier van vakantie vieren kunnen betekenen.  Het idee wordt meegenomen en onderzocht op zijn haalbaarheid en wenselijkheid.

° Een ander oppositie- voorstel vroeg  om de horeca in onze gemeente extra te ondersteunen door na te gaan of terrassen kunnen uitgebreid worden en waar mogelijk gemeentelijke pleintjes van materiaal te voorzien als stoelen, kussens, e.d.  Mensen zouden daar dan  een hapje en een drankje van de lokale horecazaken kunnen gebruiken. In zijn antwoord zei schepen Kris Smet dat er reeds een overleg plaats gevonden heeft met vertegenwoordigers van de plaatselijke horeca en dat het bestuur wacht op voorstellen en vragen vanuit die hoek om eventueel extra ondersteuning te bieden.

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email