digitaal-vergaderen

Weetjes uit de digitale gemeenteraad van 26/4/2021

WOORD VAN DE BURGER

Bij het begin van de gemeenteraad vroegen en kregen 2 bezorgde burgers (Toon De Bock en Dries Van Wouwe) het woord.  Zonder een partij of een persoon te viseren riepen zij op tot meer ‘verbinding’ bij de zittingen van de gemeenteraad en vragen zij een andere toon bij de onderlinge communicatie.  Volgens hen hebben persoonlijke vetes geen goede invloed op het democratisch debat.  Een gemeenteraadslid moet een ‘rolmodel’ zijn en heeft dus een belangrijke voorbeeldfunctie voor alle burgers van Kruibeke. 

TOELAGE BABYZITDIENST GEZINSBOND voor 2020 – Goedgekeurd.

De babysitdienst van de gezinsbond krijgt sinds 2017 een financiële vergoeding van de gemeente.  Vanaf 2021 is vastgelegd dat hiervoor een standaardbedrag van 75 euro, per deelgemeente waar de dienst aangeboden wordt, is voorzien.  Omdat de vergoeding voor 2020 nog niet vastgelegd was wordt voorgesteld ook hier het bedrag van 75,- euro te betalen.

FINANCIËLE STEUN KANDIDATUUR NATIONAAL PARK SCHELDEVALLEI – Goedgekeurd.

Het ‘Regionaal Landschap Schelde-Durme’,  waarbinnen de gemeente Kruibeke partner is met het strategisch project ‘Schelde Sterk Merk’, dient in 2021 zijn kandidatuur in voor ‘Nationaal Park Scheldevallei’.  Dit Nationaal Park zal gebouwd worden rond de getijdennatuur langs Schelde, Durme en Rupel met de Sigmagebieden en bestaande natuurgebieden als basis.  Voor dit project worden 4 kandidaturen geselecteerd die erkend worden in 2022.

Het ‘Regionaal Landschap Schelde-Durme’ vraagt of de gemeente Kruibeke deze kandidatuur principieel steunt en of de jaarlijkse financiële steun van 1.424 euro kan verlengd worden in 2022 en 2023.  Bovendien vraagt het ‘Regionaal Landschap Schelde-Durme’ of deze financiële steun, bij definitieve erkenning, vanaf 2024 kan verhoogd worden naar 2.848 € met indexering.

AANKOOP PERCEEL KERKEPUTTEN – Goedgekeurd.

De gemeente Kruibeke wil een perceel weiland aankopen, grenzend aan het sportcentrum Kerkeputten met een oppervlakte van 8.500 m2.  Het schepencollege heeft hiervoor een schatter aangesteld die een schattingsverslag heeft opgemaakt.  In een uitgebreid debat pleitte gemeenteraadslid Jos Stassen (SVK) om deze aankoop uit te stellen tot er een definitief plan tot invulling van de site is gemaakt.

Gemeenteraadslid Antoine Denert (D.E.N.E.R.T) begrijpt de bezorgdheid van Jos Stassen maar is toch voorstander van de aankoop van de grond. 

Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) verdedigt het voorstel omdat deze aankoop kadert in het laatste aangepaste RUP (Ruimtelijk Uitvoerings Plan) waarbij deze zone ingekleurd is voor ‘sport, jeugd en school met parkkarakter’.  Het bestuur denkt voor de invulling van de site aan een bijkomende sporthal; bovendien is het  een uitgelezen plaats voor een nieuwbouw van de gemeenteschool.  

KASTEELDOMEIN WISSEKERKE – Goedgekeurd.

Het schepencollege stelt voor om een paardenweide aan de kopen in het kasteeldomein Wissekerke.   Dit perceel paalt aan de voormalige moestuin.  De door het schepencollege aangestelde schatter heeft een schattingsverslag opgemaakt en heeft een notaris aangesteld voor de opmaak van de aankoopakte.

Kasteel Wissekerke te Bazel

SCHENKING VAN HET VROEGE OEUVRE VAN JOZEF VAN RUYSSEVELT – Goedgekeurd.

De weduwe van kunstschilder Jozef van Ruyssevelt,  May Suykerbuyk wil het vroege werk van haar overleden echtgenoot  schenken aan de gemeente Kruibeke.  De schilder werd in Bazel geboren op 25 mei 1941 in de Daalstraat nr. 10.  Na zijn huwelijk verhuisde hij in 1966 naar Essen.  Hij studeerde schilderkunst en grafiek aan de Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen, waar hij later ook les gaf.  Hij kreeg verschillende prijzen en onderscheidingen  in binnen- en buitenland.  Werken van zijn hand bevinden zich in talrijke privé-collecties, in verzamelingen van de Belgische Staat, in het Prentenkabinet te Brussel, het Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen, het Stedelijk Prentenkabinet van het Museum Plantin-Moretus in Antwerpen, in de collectie van het Rijksmuseum in Amsterdam, in Fondation Custodia in Parijs.   Enkele jaren geleden kocht Kruibeke het kunstwerk “Stilleven met pluimen’.

‘De meer dan 100 werken van Jozef Van Ruyssevelt zullen nu een thuis vinden in onze gemeente’, aldus een enthousiaste burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA).  Zijn werken zijn voor de gemeente van onschatbare waarde vermits zij een unieke kijk geven op onze omgeving en onze mooie dorpen.  Ze zullen permanent tentoongesteld worden in de drie deelgemeenten.

Jozef Van Ruyssevelt afkomstig uit de Daalstraat in Bazel

INVOERING FIETSSTRAAT in de KEMPHOEKSTRAAT – Goedgekeurd.

Op voorstel van het schepencollege en na bespreking in de verkeerscel wordt aan de gemeenteraad gevraagd om in de Kemphoekstraat een ‘fietsstraat’ in te voeren.

Aanwijzingsbord fietsstraat

In een ‘fietsstraat’ mogen fietsers de volledige breedte van de rijbaan (bij eenrichtingsverkeer) of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde (tweerichtingsverkeer) gebruiken.  Gemotoriseerde voertuigen mogen fietsers niet inhalen en mogen maximum 30 km per uur rijden.  Het begin en einde van een fietsstraat wordt aangeduid met blauwe aanwijzingsborden en een logo op het wegdek.

BOUW JEUGDLOKALEN KRUIBEKE CHIROMEISJES ADELHEID – Goedgekeurd.

Omdat de gemeente, na juridisch overleg, besliste tot de eenzijdige verbreking van de overeenkomst met de aannemer moet een  nieuwe opdracht gestart worden. In het kader van deze opdracht werd door de architecten een nieuw lastenboek opgesteld.  De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 1.391.109,81 € excl. BTW  De opdracht wordt gegund bij wijze van openbare procedure.

Schepen Kris Smet (CD&V) geeft nog een korte toelichting bij de geschiedenis van het dossier.  De aannemer die bij de vorige aanbesteding werd aangeduid was de goedkoopste en voldeed op dat ogenblik aan alle gestelde voorwaarden.  Bij de eerste werfvergadering eind februari bleken echter nog een aantal belangrijke formaliteiten o.a. m.b.t. borgstelling en verzekering niet in orde. Hierop heeft de gemeente het contract eenzijdig verbroken.  Enkele weken later heeft de aannemer het faillissement aangevraagd.  De start van de bouw loopt hiermee een vertraging op van 5 à 6 maanden.  Bovendien is het ganse dossier opnieuw bekeken door de architecten en werd de raming van de kostprijs verhoogd.  De nieuwe offertes worden half  juni verwacht zodat er kort na de zomer kan aanbesteed worden.  De voorziene start van de werken: wordt nu september-oktober-november 2021.

GEMEENTELIJK TARIEFREGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN PARKEERVERBODSBORDEN DOOR PARTICULIEREN – Goedgekeurd.

De gemeente Kruibeke geeft aan haar inwoners de mogelijkheid om, na het verkrijgen van een vergunning ‘tijdelijke inname openbaar domein’ gratis parkeerverbodsborden te gebruiken.  Hiervoor dient een nieuw ‘gemeentelijk tariefreglement voor het gebruik van parkeerverbodsborden door particulieren’ goedgekeurd.  Schepen Dirk De Ketelaere (CD&V) verdedigt dit systeem waarbij mensen die de parkeerverbodsborden niet terug bezorgen daarvoor een factuur zullen ontvangen.  Tot nu toe betaalde men een waarborg van 50,- € en wanneer de borden niet terug bezorgd werden moest een bijkomende factuur opgemaakt worden voor het verschil tussen waarborg en kostprijs van het bord (administratieve rompslomp).

Bijkomende agendapunten  :

VOORSTEL TOT ‘OPMAAK GEINTEGREERD AFVALPLAN MET VERSCHILLENDE ACTIES OPGESTELD DOOR EXPERTS – Goedgekeurd.

Tijdens het geanimeerde debat over dit voorstel, ingediend door Tina Van Havere (SVK) geeft schepen Filip Vercauteren (CD&V) een stand van zaken m.b.t. het project, waaraan de gemeente op dit ogenblik de laatste hand legt en dit in samenwerking met ‘Mooimakers’. Hierbij komen o.a. aan bod: een degelijk uitgevoerd afvalplan, sensibilisering, lentepoetsactie, werken met vrijwilligers, strategisch communicatieplan en handhavingsbeleid (zonder GAS), installeren van een meldingspunt, hotspots, ….  Dit traject loopt over 3 jaar en de gemeente krijgt hiervoor een subsidie van 30.000,- € voor de aankoop van o.a. klein materiaal.

Vanuit SVK blijft men bij het door hen ingediende voorstel waarbij o.a. een QR-code op elke vuilnisbak voorzien wordt, waarbij mensen op een eenvoudige manier kunnen melden dat de vuilnisbak vol is; een meldpunt te maken om foto’s en locaties door te sturen om sluikstort te melden; een proefproject  te organiseren waarbij grotere afvalcontainers aan enkele toegangen van de polders geplaatst worden en gratis milieuvriendelijke meeneemzakjes voorzien worden die later in de vuilniscontainers kunnen gedeponeerd.  En dit alles te laten samengaan met een sensibiliseringscampagne.

Fractieleider Saskia Bressinck (N-VA) stelt voor om een tekst op te maken waarin iedereen zich kan vinden – aangezien de standpunten eigenlijk niet ver uit mekaar liggen – en waarin alle opties aan bod komen.

Uiteindelijk wordt na een uitgebreid debat waarbij o.a. schepen Caroline Vermeulen (N-VA) herhaaldelijk oproept om ‘realistisch’ te blijven en het bevoegde personeel met kennis van zaken de gelegenheid te bieden hun input te geven, het voorstel goedgekeurd mits volgende aanpassingen / aanvullingen :

  • Tenzij blijkt dat de voorgestelde acties niet efficiënt zijn en niet kunnen geïmplementeerd worden.
  • Alle actoren krijgen de kans om suggesties te doen.
  • Het volledige plan wordt voorgesteld op een commissie (vóór de volgende gemeenteraad).

VOORSTEL TOT INVOERING VAN EEN FIETSSTRAAT DE LANGE GAANWEG, BEEKDAM EN VERKORTINGSDIJK – Goedgekeurd.

Fractieleider Kristof Van De Vijver (SVK) vraagt de gemeenteraad om, naar analogie met het voorstel voor de Kemphoekstraat, ook een fietsstraat in te richten in De Lange Gaanweg, de Beekdam en de Verkortingsdijk.

Verkortingsdijk Bazel

In antwoord daarop stelt schepen Dirk De Ketelaere (CD&V) voor om een ‘globaal plan’ voor de ganse gemeente m.b.t. mogelijke fietsstraten op te maken.  De indieners van het voorstel wensen hier niet op in te gaan.  Het voorstel wordt goedgekeurd met een wisselmeerderheid (SVK – D.E.N.E.R.T. – Onafhankelijk raadslid Catherine Hermans) . 

:

VRAGENMOMENT

  • Op de vraag van Tina Van Havere (SVK) wat er gebeurt met de middelen voor psychologische ondersteuning die het OCMW ontvangen heeft, geeft schepen Filip Vercauteren (CD&V) uitgebreid antwoord.  Het gaat hier om een toegekend bedrag van 7.359,- €.  Hij zegt o.a. dat er via de dienst ‘Welzijn’ bekend gemaakt zal worden waar mensen die hulp nodig hebben, terecht kunnen.
  • Een maatschappelijk werkster zal aangeduid worden die de mensen naar de 1ste lijn kan doorverwijzen; er zullen 4 webinars met bekende gastsprekers over diverse psychologische thema’s (rouwverwerking, eenzaamheid, omgaan met ziekte,…) aan het woord komen; men denkt verder ook aan groepssessies met de ‘goed gevoel stoel’.  Wat betreft ‘anderstaligen’ zal de pas aangeworven maatschappelijk werker ‘integratie’ hier zeker de nodige aandacht aan besteden.

  • Op de vraag van Louis Verest (SVK) over de mogelijke veiligheidsmaatregelen op het jaagpad, zegt burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) dat er op dit ogenblik een aantal pistes bekeken en uitgewerkt worden.  De meest drastische oplossing zou er in bestaan het jaagpad te verbieden voor fietsers.  Dit zou enkel het probleem verschuiven naar de andere dorpsstraten: dus is dit geen optie. Men denkt o.m. wel aan een campagne met uitreiken van flyers (langs het fietspad); er zullen speciale wegmarkeringen aangebracht worden; men rekent op de hoffelijkheid en vriendelijkheid van zowel wandelaars als fietsers.  Hij hoopt vooral dat het bij ‘sensibiliseren’ kan blijven en dat het niet moet uitmonden in ‘verbaliseren’. 
  • Op de vraag van fractieleider Kristof Van de Vijver (SVK) naar de stand van zaken rond het goedgekeurde agendapunt van vorige gemeenteraad ‘Kruibeke, een GAS-loze gemeente) zegt burgemeester Dimitri van Laere (N-VA) dat alle betrokken partners bij dit thema op de hoogte gebracht zijn.  Een campagne hieromtrent moet verder uitgewerkt worden.

.

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email