phpiYAJmJ_5f199a4163adb_5f199ae8676aa

Weetjes uit de gemeenteraad van 25/1/21

Stand van zaken Vaccinatiecentrum

In antwoord op de vraag naar de stand van zaken i.v.m. het vaccinatiecentrum geeft burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) toelichting.

De inwoners van Kruibeke zullen terecht kunnen in het vaccinatiecentrum in de Klapperstraat 103 in Beveren. 

Op dit ogenblik wordt nog bekeken op welke manier vervoer kan voorzien worden voor inwoners die minder mobiel zijn.  Er worden ook vaccinatieteams uitgewerkt voor de meest kwetsbare personen die niet of te weinig mobiel zijn.  Het is de intentie om iedereen te vaccineren, ongeacht de woonplaats of de verplaatsingsmogelijkheden.

Iedereen zal persoonlijk uitgenodigd worden; je kan bevestigen, weigeren of de afspraak verplaatsen.  Het tijdstip van de uitnodiging hangt af van je leeftijd en of je tot een bepaalde risicogroep behoort en uiteraard ook van de beschikbaarheid van de vaccins.

Verder is er nog altijd nood aan mensen om mee te helpen.  Er zijn (para)medische, administratieve, logistieke helpende handen nodig – en dit voor een langere periode.

Via de link op www.kruibeke.be kan je je registreren als kandidaat-helper.

Stand van zaken WZC Wissekerke

Alle fracties in de gemeenteraad uiten hun bezorgdheid over de situatie in het WZC Wissekerke.

Er is bezorgdheid rond de bewoners nu er zo veel overlijdens (32)  te noteren vallen in het rustoord.  Verder is men ook onzeker over het behoud van de werkgelegenheid in het WZC.

Schepen Filip Vercauteren (CD&V) zegt dat de situatie in het rustoord op dit ogenblik hoopgevend is; men verwacht dat bij de volgende testen het WZC coronavrij zal zijn.  Vanaf deze week worden er 6 nieuwe bewoners opgenomen; nieuwe opnames zullen zeker niet overhaast gebeuren.  Op dit ogenblik zijn er nog 5 personeelsleden thuis.  Ondertussen is er ook iemand aangeworven om in te staan voor de psychologische begeleiding van zowel personeelsleden als bewoners.  Wat de werkgelegenheid betreft moet men zich op dit ogenblik geen zorgen maken. Men zal alles in het werk stellen om deze te behouden; het is ook mogelijk dat personeelsleden ingezet worden in andere instellingen die onder Woonzorg Waasland vallen.

Els Eeckhaoudt  (N-VA) vult aan en zegt dat er vanuit de regering een schadevergoeding voorzien wordt voor de leegstand van rustoordbedden waardoor de financiële schade voor een stuk beperkt zal blijven. 

Schepen Vercauteren  zegt verder dat rond Valentijn een herdenkingsmoment Covid-19 zal gehouden worden en dat  in een later stadium een monument voor de coronaslachtoffers in onze gemeente zal opgericht worden.

De gemeenteraad dringt er op aan dat alles in het werk zal gesteld worden om de werkgelegenheid –op  zijn minst voor 2021 – gegarandeerd blijft.

Er worden ook heel wat vragen gesteld rond de huidige bezoekregeling in het WZC;  blijkbaar is daar nogal wat onduidelijkheid rond.  Welke dagen, hoeveel uren, wie mag op bezoek komen…  ?

Wat de leegstaande kamers betreft, waardoor een eventuele herschikking aan de orde zou zijn,  vraagt de gemeenteraad hier toch omzichtig mee om te springen en de bewoners niet onnodig  uit hun ‘normale’ kameromgeving te verplaatsen opdat de psychologische impact tot een minimum zou beperkt blijven.

Belasting op verspreiding van ongeadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten.

Op de gemeenteraad werd een belasting goedgekeurd (meerderheid tegen oppositie) om een billijke financiële tussenkomst te vragen voor de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk en gelijkgestelde producten.  De meerderheid argumenteerde dat dit niet enkel uit financieel oogpunt opgelegd wordt maar dat het voorstel ook een ecologische inslag heeft: men wil massale reclame- of communicatiecampagnes op papier of wegwerpmateriaal ontmoedigen.  Niet enkel omwille van het grondstoffenverbruik maar ook op de inzameling en verwerking van afval door de gemeente.  Het tarief voor drukwerk wordt vastgesteld per exemplaar van een zeker gewicht.  Met deze berekeningswijze wordt het principe gehuldigd: ‘de vervuiler betaalt’.  Ecologisch drukwerk geniet om dezelfde reden van een verminderd tarief;  Gelijkgestelde producten worden aangerekend per stuk.  Propaganda voor de verkiezingen (in de sperperiode) en in het kader van een volksraadpleging wordt vrijgesteld om het democratisch discours maximale kansen te geven.  Publicaties van openbare instellingen, door de gemeente erkende verenigingen en onderwijsinstellingen die bedoeld zijn om de inwoners te informeren over aangelegenheden van openbaar nut of hun activiteiten, worden vrijgesteld van de belasting op voorwaarde dat ze in hun geheel maximum 50% advertentieruimte bevatten, bijvoorbeeld door advertenties van hun sponsors.   De verantwoordelijke uitgever zal hierop aangesproken worden.

Subsidieverhoging vzw Wase Dierenbescherming

De gemeenteraad keurde unaniem een subsidieverhoging goed voor de vzw Wase Dierenbescherming.

De vergoeding was  de voorbije 10 jaar vastgesteld op 0,25 euro per inwoner en per jaar.  Vanaf 1 januari 2021 wordt deze bijdrage opgetrokken naar 0,30 euro per inwoner en per jaar.

Woonerf Anneliese Andriessenstraat

De gemeenteraad besliste om in de Anneliese Andriessenstraat een ‘woonerf’ in te voeren.

In een ‘woonerf’ gelden andere regels voor het gebruik van de openbare weg.  Binnen een woonerf is de snelheid voor alle gebruikers beperkt tot 20 km per uur.  Voetgangers mogen er de volledige breedte van de openbare weg gebruiken en ‘spelen’ is toegelaten op de openbare weg.  Voetgangers mogen het verkeer wel niet nodeloos hinderen.

In een ‘woonerf’ mag je enkel parkeren op de parkeervakken.  Die herken je aan wegmarkeringen, de kleur van de vakken of de letter P of verkeersborden.  Stilstaande voertuigen mogen rechts of links ten opzichte van hun rijrichting parkeren.

Charter Lokale Aankopen door Lokale Overheden

De gemeenteraad keurde het voorstel goed om zich te engageren om de lokale ondernemers extra te ondersteunen.

In dit charter zijn o.m. volgende  maatregelen opgenomen ter ondersteuning:

  • lokale ondernemers de kans geven om aan elke overheidsopdracht deel te nemen;
  • informatiesessies rond overheidsopdrachten worden georganiseerd;  
  • een centraal register van ondernemers wordt opgemaakt;
  • dit register zal altijd geraadpleegd worden;
  • de betalingstermijnen zullen gerespecteerd worden;
  • niet enkel de laagste prijs zal  een criterium  vormen maar ook andere criteria zoals bereikbaarheid, klantenservice, duurzaamheid en beleving, ….worden  mee in overweging genomen;
  • er is ook opgenomen dat men de burgers zal oproepen om lokaal te kopen.

Verdeling subsidies voor lokaal-verbetering

Negen jeugdwerk-initiatieven hebben, binnen de vastgestelde termijn, een aanvraagformulier ingediend ter verbetering van hun lokalen en terreinen.

Omdat de som van de ingediende verbeteringsvoorstellen hoger was dan het beschikbare subsidiebedrag van 3.600 euro besliste de gemeenteraad 1.844,55 euro extra over te hevelen naar deze subsidie. Dit laatste bedrag was normaal voorzien als tussenkomst in de huur van tenten of voor het gebruik van een niet-gemeentelijk lokaal. Maar door de coronapandemie werd dit bedrag niet gebruikten kon het dus overgeheveld worden naar naar deze post.

De verdeling en overheveling werd door de gemeenteraad goedgekeurd.

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email