phpiYAJmJ_5f199a4163adb_5f199ae8676aa

VERSLAG DIGITALE GEMEENTERAAD van maandag 26 OKTOBER 2020.

Gemeenteraadsvoorzitter Kris Claessens (N-VA) geeft bij de start van de vergadering in het kader van “het woord aan de burger” aan Filip Huygens, freelance journalist en cameraman, de mogelijkheid om verslag uit te brengen over de toestand in een aantal vluchtelingenkampen, waaronder ‘Moria’.  Hij doet  een emotionele oproep naar  de gemeente Kruibeke toe en houdt een pleidooi om één kwetsbaar gezin uit dat kamp een toekomst en een perspectief te bieden in onze gemeente.   

In het daaropvolgend gesprek wordt gevraagd naar het resultaat van het gesprek met Fedasil dat op de vorige gemeenteraad beloofd was.  Schepen Filip Vercauteren zegt dat dit gesprek heeft plaats gehad.  Fedasil gaat akkoord met het aanbod om twee extra minderjarigen te laten opvangen in Kruibeke; hiervoor heeft Fedasil zijn goedkeuring gegeven m.b.t. de erkenning van een tweede woonmogelijkheid in het LOI.  Volgens de schepen kan Kruibeke niet meer vluchtelingen opnemen o.a. qua capaciteit  m.b.t. de beschikbare ruimte en qua begeleidingscapaciteit.  Na de geboorte van 2 baby’s in het LOI zit men op dit ogenblik aan de maximum toegelaten capaciteit van 46.  Het contract uitbreiden voor de opname van een gezin is op dit ogenblik ook niet mogelijk omwille van een tekort aan een aangepaste woning.  Antoine Denert pleit, samen met Kristof Van de Vijver, ervoor om alles op alles te zetten om hier een oplossing voor te vinden; Tina Van Havere vraagt om met dit in het achterhoofd terug contact op te nemen met Fedasil en niet te wachten tot er van hen een signaal komt maar pro-actief dit voorstel te bekijken.

1. VERSLAG VAN DE VORIGE ZITTING.

Het verslag van de vergadering van 5 oktober 2020 wordt goedgekeurd.

2. VERZOEK TOT AANSTELLING PROVINCIALE SANCTIONERENDE AMBTENAAR IN KADER VAN G.A.S.

Het bestuur beschikt niet over medewerkers met de nodige kwalificatievoorwaarden om op te treden als sanctionerend GAS ambtenaar. Hiervoor wenst het Lokaal bestuur Kruibeke beroep te doen op een provinciale sanctionerende ambtenaar in het kader van de Gemeentelijke Administratieve Sancties.

Omdat dit punt voor de tweede keer op de agenda staat zonder bijkomende argumentatie ontstaat er (een lange) discussie tussen meerderheid en oppositie.  Volgens burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) was het niet helemaal duidelijk voor een aantal mensen wat dit punt juist inhoudt.  Jos Stassen en Antoine Denert zijn het niet eens met deze uitleg en dreigen om klacht in te dienen bij goedkeuring van dit agendapunt.  Het punt wordt door de meerderheid goedgekeurd.

3. AANPASSING MEERJARENPLAN 2020-2025, GENAAMD 2020/01 – GOEDKEURING.

Het ontwerp van aangepast meerjarenplan 2020-2025, genaamd 2020/01, van de gemeente Kruibeke wordt dit meerderheid tegen oppositie goedgekeurd. Bij de stemming onthoudt SVK zich.

4. AANVAARDING SCHENKING 2 OLIEVERFSCHILDERIJEN BERNARD DE POOTER.

Mevrouw Nancy Bogaert, geboren te Kruibeke op 19 mei 1958, wonende te 9200 Dendermonde, Plattenakker 5, wenst twee olieverfschilderijen van Bernard De Pooter te schenken aan het lokaal bestuur Kruibeke.

Deze schilderijen werden gemaakt in 1941 en stellen De Kapelstraat met zicht op de Kapel en de Polderstal in de Polder van Kruibeke voor. De schilderijen worden geschonken onder de voorwaarde dat ze op een zichtbare plaats gehangen worden op gemeentehuis, het toekomstig AC of een ander gemeentelijk gebouw. De gemeenteraad aanvaardt de schenking van twee olieverfschilderijen van Bernard De Pooter.

5. AANKOOP VAN TWEE LICHTE VRACHTWAGENS -3.5TON VOOR DE GEMEENTELIJKE TECHNISCHE DIENST: LASTVOORWAARDEN, RAMING, WIJZE VAN GUNNING EN UIT TE NODIGEN FIRMA’S.

Het bestek en de raming voor de “Aankoop van twee lichte vrachtwagens – 3.5 ton voor de gemeentelijke Technische dienst”, worden goedgekeurd. De raming bedraagt € 68.000,00 excl. btw.  Er ontstaat een stevige discussie tussen de gemeenteraadsleden Kristof Van de Vijver, Jos Stassen en schepen Dirk De Ketelaere over het feit dat het voorstel spreekt over een dieselvrachtwagen.  Volgens de schepen is het nu nog niet het moment om een elektrische vrachtwagen aan te schaffen omwille van verschillende redenen.  De aankoop wordt meerderheid tegen oppositie goedgekeurd.

6. BESTENDIG VERKEERSREGLEMENT KORTPARKEREN CENTRUM BAZEL.

De uitbaters van de frituur ‘het frietketeltje’ hebben de vraag gesteld om in de Kruibekestraat ter hoogte van het centrum van Bazel twee parkeerplaatsen voor kortparkeren te voorzien.

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen, en na afhandelen van de aanvraag op de gemeentelijke verkeerscel, wordt de gemeenteraad verzocht bij twee parkeerplaatsen in het centrum van Bazel kort parkeren (15 minuten)  in te voeren.  Schepen De Ketelaere belooft – op vraag van Kristof Van de Vijver – na te kijken of kortparkeren normaliter geen 20 minuten bedraagt. Het voorstel wordt goedgekeurd.

7. OVEREENKOMST VOOR DE LEVERING VAN AARDGAS DOOR HET VLAAMS ENERGIEBEDRIJF NV – GOEDKEURING.

Interwaas informeerde de gemeenten dat zij voor de levering van elektriciteit vanuit Interwaas een groepsaankoop zullen opstarten. Een groepsaankoop voor de levering van aardgas zal niet worden opgestart door Interwaas.

Voor de levering van aardgas (33 aansluitpunten) wenst het lokaal bestuur beroep te doen op de diensten van het Vlaams Energiebedrijf (VEB).

Voor deze levering van aardgas dient een overeenkomst tussen het lokaal bestuur Kruibeke en het VEB afgesloten te worden.  Het voorstel om de levering van aardgas eveneens door het Vlaams Energiebedrijf voor de periode 2021-2023 goed te keuren wordt door de oppositie ook in vraag gesteld.  Is het wel degelijk onderzocht of er “groen” aardgas kan en zal geleverd worden.  Volgens burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) engageert het Vlaams Energiebedrijf zich om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen en dit is voor de gemeente een voldoende engagement.

8. HUUR VAN EEN TIJDELIJKE VOERTUIGHAL VOOR DE HULPVERLENINGS-ZONE WAASLAND en dit In het kader van de BOUW NIEUWE BRANDWEERKAZERNE KRUIBEKE:

LASTVOORWAARDEN, RAMING EN WIJZE VAN GUNNING- GOEDKEURING

Voor de bouw van de nieuwe brandweerkazerne dient er een tijdelijke constructie gebouwd te worden voor het stationeren van de brandweerwagens. In overeenstemming met de afspraken tussen de gemeente Kruibeke en de hulpverleningszone Waasland dient de gemeente gedurende de bouw van de nieuwe brandweerkazerne in te staan voor een tijdelijke huisvesting zodat de werking van de post Kruibeke verzekerd blijft.   De raming bedraagt € 122.500,00 excl. btw. Het voorstel wordt goedgekeurd.

.

9. GOEDKEURING NOTARIËLE AKTE OVERDRACHT OPENBARE VERLICHTING

Rekening houdend met de beslissing van de gemeenteraad van 25 november 2019 tot overdracht van de openbare verlichting, de aanvaarding van de toetreding door Intergem en de betaling in cash, moet dit verder worden geformaliseerd door ondertekening van de notariële akte. De heer Kris Claessens (N-VA), voorzitter gemeenteraad en de heer Luc Meyntjens, algemeen directeur, worden aangeduid  om als gevolmachtigde van de gemeente om de authentieke akte te ondertekenen op 25 november 2020 om 14 u. op de campus te Melle, Brusselsesteenweg 199.

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN op 26 oktober 2020

1. De verslagen van het vast bureau d.d. 22.09.2020, 29.09.2020 en 06.10.2020 en de verslagen van de raad van bestuur Zorgpunt Waasland d.d. 26.08.2020 en 23.09.2020 worden ter goedkeuring voorgelegd. Ze worden goedgekeurd.

2. Goedkeuring verslag van de zitting van de raad dd.5 oktober 2020.

3. Goed-gevoel-stoel – werking Inloophuis – goedkeuring.

1 op de 7 mensen in onze maatschappij heeft het moeilijk, iedere dag. Ze ervaren problemen met geld, gezondheid, erbij horen, werk vinden, goed wonen… We kunnen de rugzak van maatschappelijk kwetsbare mensen niet wegnemen. Maar we kunnen er wel voor zorgen dat ze meer kracht hebben om hun rugzak te dragen. De ‘Goed-gevoel-stoel’ helpt hen met het versterken van hun mentale veerkracht. Het traject is een laagdrempelige manier om met lotgenoten aan een goed gevoel te werken en het vast te houden.

De vormingssessie bestaat uit drie praatsessies van telkens ongeveer 2,5 uur. Tijdens de praatsessies leert de groep (8-12 deelnemers) de ‘Goed-gevoel-stoel’ kennen. De vier poten vertegenwoordigen elk een manier om net als een stoel op je poten te staan: hulp en steun zoeken, jezelf te beschermen, goed doen en jezelf graag zien. Na de sessies volgen een reeks ‘Goed-gevoel-acties’ in groep. Voor de begeleiding van deze vormingssessies maken we via Logo Waasland gebruik van een ervaren groepsbegeleider. Deze begeleidt de groep tijdens de drie sessies en zorgt voor de inhoudelijke voorbereiding van de sessies. Een exacte offerte is niet mogelijk, maar de kosten worden geschat  op ca. 740 €. Het organiseren van een Goed-Gevoel-Stoel zal een vast aanbod worden in de werking van het Inloophuis.

4. Samenwerking Blenders GBO NO Waaslandkennisgeving.

Zwijndrecht diende via de meerjarenplanning 2020-2025 een aanvraag in bij de Vlaamse overheid in het kader van de Vlaamse beleidsprioriteit “realiseren van de functies en werkingsprincipes van het samenwerkingsverband ‘geïntegreerd breed onthaal‘ in naam van de partners Waasland, d.i. CAW, DMW (diensten maatschappelijk werk mutualiteiten, lokaal bestuur Beveren, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Zwijndrecht en Kruibeke.

Dit project houdt in dat we door de bundeling van krachten zoveel mogelijk uithuiszettingen trachten te voorkomen. Het samenwerkingsverband GBO NO kiest voor een externe partner, vzw Blenders,  om het GBO (= Geïntegreerd breed onthaal) te realiseren.  Hiermee wordt een samenwerking overeenkomst  afgesloten tot en met eind december 2021. Daarna zal in de functie van de meerjarenbegroting een grondige evaluatie bepalen welke richting het samenwerkingsverband verder uitgaat met het GBO.  Op vraag van Kristof Van De Vijver geeft schepen Filip Vercauteren hier nog wat meer toelichting.

6. Afgevaardigden Zorgpunt WaaslandAktename

Mevrouw Caroline Vermeulen (N-VA) heeft ontslag genomen als lid van de Raad van Bestuur van Zorgpunt Waasland en Mevrouw Els Eeckhaoudt (N-VA) heeft ontslag genomen als lid van de Algemene Vergadering van Zorgpunt Waasland.

Met nieuwe voordrachtakten worden volgende personen voorgedragen voor de vrijgekomen mandaten :

– mevrouw Els Eeckhaoudt als effectief afgevaardigde in de Raad van Bestuur;

– mevrouw Caroline Vermeulen als effectief afgevaardigde in de Algemene

7. Bijkomende punten en vragen van raadsleden:

Vanwege raadslid Tina Van Havere:

Tina Van Havere verontschuldigt zich voor haar “uitschuiver” tijdens de vorige gemeenteraad waar zij gezegd heeft dat het Vrij Onderwijs niets aan armoede doet.  Zij neemt haar woorden terug en excuseert zich, zeker omdat in de vorige legislatuur toen zij schepen van Onderwijs was, de samenwerking binnen de onderwijsraad tussen de verschillende scholen optimaal is verlopen.

Kruibeke heeft een traditie van opvang en heeft een Lokaal Opvang Initiatief dat een referentie is.  Kwalitatieve opvang van alleenstaande minderjarigen en volwassenen, ondersteund door een sterke groep van vrijwilligers. In het verleden stelde het OCMW meer plaatsen ter beschikking dan nu. Kruibeke zou met de bevoegde instantie (Fedasil) contact kunnen opnemen om te zien welke de noden zijn, en om desgevallend extra plaatsen ter beschikking te stellen, tot een maximum van 10 (alle mogelijke doelgroepen) (eventueel voor een beperkte .  periode). Op deze wijze stelt Kruibeke haar expertise ter beschikking en ondersteunt ze de meest kwetsbaren waar nodig. Zie antwoorden bij het punt “woord aan de burger”.

Vanwege raadslid Louis Verest

Hij wilvan raadslid graag weten hoe veilig de digitale systemen zijn bij de gemeente.  Hij vraagt of het niet zinvol zou zijn om een veiligheidsaudit te laten uitvoeren o.a. omdat de Vlaamse Regering hiervoor een budget van 2.000.000 € ter beschikking stelt.

Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) zegt dat de gemeente een contract heeft met Ernst & Young en dat volgende maand een audit van het ganse systeem plaats vindt.

Vanwege raadslid René Vermeulen

Vraagt of de bladkorven allemaal reeds verdeeld zijn en of dit een definitieve situatie is.  Sommige mensen hebben de indruk dat er op sommige plaatsen nog ontbreken.  Schepen De Ketelaere zegt dat alle korven geplaatst zijn en dat er geen nieuwe bijkomen.   De korven dienen enkel om bladeren in op te vangen; wanneer mensen er ander afval in gooien, worden ze weg genomen.  Hij belooft een overzicht te bezorgen van de plaatsen waar de korven opgesteld zijn.

René Vermeulen vraagt of er nog verder gewerkt is aan een oplijsting, nazicht en eventueel uitbreiding en aanpassing van al het materiaal dat voor evenementen uitgeleend wordt .  Schepen Kris Smet zegt dat dit punt terug opgenomen wordt (staat morgen op agenda van schepencollege); hij zal samen zitten met Kristof en belooft een stand van zaken op de gemeenteraad van eind november 2020.

In antwoord op de vraag van raadslid Nadia Othman in de vorige vergadering hoe het nu zit met de soepbedeling in de scholen bevestigt Dimitri van Laere (N-VA) dat het volgende werd afgesproken:

–   Er zal soep zijn voor de scholen die het willen;

–   Ze zal klaargemaakt en warm geleverd worden indien de school dit wenst.

–  Scholen die zelf voor soep zorgen kunnen hun kosten recupereren.

–   Deze regeling kan onmiddellijk van start gaan.

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email