phpiYAJmJ_5f199a4163adb_5f199ae8676aa

Verslag van de digitale gemeenteraad 25.05.2021 om 19u.30

 1. Verslag van de vorige zitting – Goedgekeurd.

2.   Toetreding   raamcontracten:   ICT   Stad   Brugge   /   Digitale   tv   en   digital   signage zorgbedrijf Antwerpen – Goedgekeurd.

De dienst ICT stelt voor om als gemeente beroep te doen op de stad Brugge en het Zorgpunt Antwerpen als opdrachtencentrale voor diverse leveringen en diensten inzake informatica.  Wat de overeenkomst met het zorgbedrijf Antwerpen betreft gaat het hier om de aankoop en de huur van allerlei digitaal visualisatiemateriaal zoals digital signage (communicatie via schermen), digitale tv-kanalen en de aansturing hiervan.  Met de stad Brugge wordt een overeenkomst voor leveringen en diensten o.a. consultancy, vorming, telecom en netwerkverbindingen voorgesteld

3. Vernieuwen  MFC’s  (= Multifunctionele toestellen) en  printers  via  raamcontract  Creat-Farys  –  huurformule  met  een termijn van 60 maanden – Goedgekeurd.

Voor de vernieuwing van multifunctionele toestellen en printers wordt beroep gedaan op het raamcontract bij Creat-Farys.  De gemeente Kruibeke zal via dit dossier de noodzakelijke toestellen aanwenden voor de gemeente en het OCMW via een huurformule voor een periode van 60 maanden.

4. Jaarrekening 2020 deel OCMW – Goedgekeurd.

Na de toelichting in de gemeentelijke commissie wordt de gemeenteraad gevraagd het deel van het beleidsrapport, zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn, goed te keuren.

Onthouding SVK

5. Jaarrekening 2020 deel gemeente – Vastgesteld..

Na de bespreking en de toelichting van de jaarrekening 2020 in de gemeentelijke commissie van 17 mei 2021 wordt de gemeenteraad gevraagd de jaarrekening 2020 vast te stellen.

Onthouding SVK

6. Bruikleenovereenkomst Stichting Vilain XIIII – Goedgekeurd..

In het kasteel Wissekerke zijn objecten tentoongesteld uit de collectie van de Stichting Vilain XIIII.  In 2020 werden hier stukken aan toegevoegd.  Hiervoor is een nieuwe geactualiseerde gebruiksovereenkomst met de Stichting opgemaakt.

7. Financiële  bijdrage  referentiearts  in  kader  van  de  covidpandemie  –  verlenging – Goedgekeurd.

Dr. Karel Buyse is voor de gemeente Kruibeke aangeduid als referentiearts in het kader van de Covidbestrijding.  De arts ondersteunt het lokaal bestuur in de strijd tegen het virus.  Aangezien het virus nog altijd niet verslagen is, wordt voorgesteld om voor de komende zes maanden een identieke vergoeding als voorheen te voorzien, zijnde 750 euro per maand (totaal 4.500 euro).

8. Erkenningsreglement sportclubs – Goedgekeurd – na aanpassing.

Het erkenningsreglement voor sportclubs van 25.05.2020 werd door een stuurgroep van de sportraad en de betrokken sportfunctionaris geüpdatet.  De erkende sportclubs kunnen op basis van dit aangepaste reglement aanspraak maken op de gemeentelijke subsidie vanaf het werkjaar 2020-2021.

Op vraag van fractieleider Kristof Van de Vijver (SVK) i.v.m. de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van een club en na overleg binnen de gemeenteraad  wordt artikel 13 ‘De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van een club moet door een verzekering gedekt zijn’  terug opgenomen in het voorgestelde erkennings-reglement; met de bedoeling een maximale bescherming o.a. van bestuursleden op dat vlak veilig te stellen.

9. Bouw jeugdlokalen Rupelmonde: aanpassing raming – Goedgekeurd..

In 2018 werd de uitgave voor de bouw van de jeugdlokalen in Rupelmonde geraamd op 900.932,65 € excl. BTW.  Bij nazicht van de offertes in 2021 bleek dat de toenmalige raming niet meer actueel was.  Aan de ontwerpers is gevraagd een geactualiseerde raming op te maken rekening houdend met de opmerkingen van de inschrijvers en de prijsevolutie sinds 2018..  De raad wordt gevraagd de aangepaste raming van 1.238.315,77 € goed te keuren.

Naar aanleiding van dit punt wordt nog eens de stand van zaken overlopen.  Het schepencollege kijkt met spanning uit naar het verslag van en het ‘beschrijvend bodemonderzoek’ (dat eerst beloofd was voor begin maart – maar verschoven is naar eind mei).  Afhankelijk van dit resultaat kan dan verder gewerkt worden.  Op vraag van gemeenteraadslid Jos Stassen (SVK) hoe men het gedeelte waar het vroegere stort was, wil aanpakken, zegt burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) dat men dit wil doen via ‘landscaping’ zoals dit gebeurd is bij de aanleg van de ringdijk. Door de 2 dossiers ‘jeugdlokalen” en ‘sanering van het stort’ in één dossier onder te brengen slaat men twee vliegen in één slag: een nieuw jeugdlokaal en een oplossing voor het oude stort.

Gemeenteraadslid Antoine Denert (D.E.N.E.R.T.) onthoudt zich in dit dossier omdat voor hem de oorspronkelijke idee om de jeugdlokalen op site CNR in te planten een betere en snellere optie was.  Onafhankelijk raadslid Catherine Hermans onthoudt zich eveneens op dit punt??

10. Samenwerking   met   Cultuurconnect   –   Addendum   Speciale   Collecties  – Goedgekeurd..

De dienst Huis van het Kind wenst een speciale collectie (Spelotheek) toe te voegen aan het Eengemaakte Bibliotheeksysteem (EBS).  Hierdoor zal de collectie vlot toegankelijk en zichtbaar gemaakt worden voor het brede publiek via de catalogus van de openbare bibliotheek van de gemeente Kruibeke.

11. Van  Steen  tot  steen  –  bouwkundige  werken  deel  1  (2021-0273):  lastvoorwaarden, raming en gunningswijze – Goedgekeurd.

De uitgave voor deze gunning wordt geraamd op 611.251,29 € excl. BTW.  Via Agentschap Onroerend Erfgoed kan een subsidie verkregen worden van 150.000,- €.  Een subsidiëring van Toerisme Vlaanderen wordt geraamd op 135.983,- € excl. BTW.  De reële kost voor de gemeente wordt dan geraamd op 325.268,29 €.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking.

Gemeenteraadslid Jos Stassen (SVK) wenst een préambule toe te voegen bij deze goedkeuring.  Hierin moet volgens hem elke vorm van ‘mogelijke belangenvermenging’ van burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) en schepen Caroline Vermeulen (N-VA) vermeden worden.  In zijn voorstel zouden deze bij elke bespreking van dit punt de gemeenteraad of het schepencollege moeten verlaten en zouden ze dan moeten vervangen worden door hemzelf en Antoine Denert.  Verder verwijst de heer Stassen ook naar een brief van hem aan Toerisme Vlaanderen met de vraag om aandacht i.v.m. een mogelijke ‘belangenvermenging’ van de administrateur-generaal Peter De Wilde. 

Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) ontkent met klem enige vorm van mogelijke belangenvermenging; hij is mede-eigenaar van een deel van de ingangspoort langs het koningin Astridplein sinds 2006; deze eigendom wordt aanzien als een gewone rijwoning langs het Koningin Astridplein.  De plannen van ‘Van Steen tot Steen’ dateren van 2016.

De burgemeester zit in de gemeenteraad sedert 2012 en is burgemeester sedert 1 januari 2019. Nu opeens wordt er een zweem van belangenvermenging gesuggereerd net op het ogenblik dat het dossier een enorme vlucht vooruit begint te nemen en er heel wat concrete realisaties zichtbaar zullen worden. Een mogelijke erfdienstbaarheid langs de ingangspoort via de Lange Gaanweg is er niet; nergens is er een verworven recht op een overweg terug gevonden.   

Verder zegt hij dat met de nieuwe coalitie (N-VA en CD&V) het dossier ‘Van Steen tot Steen’ (dat volgens hem op sterven na dood was) terug op tafel is gekomen, herbekeken is en afgestemd werd op maat van en voor de inwoners van Kruibeke.  Verder heeft hij geen weet van een brief en een antwoord van Toerisme Vlaanderen m.b.t. mogelijke betrokkenheid van de administrateur-generaal.

Het amendement op dit punt dat tijdens de vergadering aan de gemeenteraad bezorgd werd, wordt, na een schorsing, weggestemd. De schorsing was nodig om de raadsleden  de kans te geven het document te  lezen.

Raadsvoorzitter Kris Claessens (N-VA) wijst er op dat dit geen manier van werken is om  een document van 3 bladzijden tijdens de vergadering van de gemeenteraad aan de gemeenteraadsleden te bezorgen; het ontneemt hen de mogelijkheid om dit ernstig te bestuderen.

Fractieleider Saskia Bressinck (N-VA) wenst uitdrukkelijk het onvoorwaardelijk vertrouwen van haar fractie in burgemeester Dimitri Van Laere en schepen Caroline Vermeulen te bevestigen.

Het lastenboek wordt met 13 ja-stemmen en 12 onthoudingen goedgekeurd.  Gemeenteraadslid Jos Stassen (SVK) wenst zijn onthouding te verdedigen door te zeggen dat het enkel zijn bedoeling was toekomstige problemen te vermijden en vindt het spijtig dat zijn ‘uitgestoken” hand niet werd aangenomen.

12. KRU3025  G. De  Cremerstraat:  lastvoorwaarden,  raming  en  gunningswijze  – Goedgekeurd.

Het voorontwerp voor het riolerings- en wegenisproject voor de Geeraard De Cremerstraat werd voorgelegd aan de bewoners van de G. de Cremerstraat en werd op volgende plaatsen aangepast:

 • Extra groenzone op het kruispunt met de Kalverstraat.
 • Aanpassing locatie parkings ter hoogte van het pleintje op het kruispunt met de Kalverstraat.
 • Dwarse parkings ter hoogte van de Clara Hamendtzaal aanleg in grasdallen.
 • Aanbrengen van zebrapaden op het kruispunt met de Kalverstraat.
 • Plaatsen van fietsbeugels op het kruispunt met de Kalverstraat.
 • Voetpad onderbreken ter hoogte van kruispunt met de Hellingstraat en kruispunt met de ‘Eiermarkt’.

De werken worden geraamd op 2.301.274 euro excl. BTW.  Het gemeentelijk aandeel: 406.072 € excl. BTW.  Aandeel van de provincie Oost-Vlaanderen 99.694 € excl. BTW.  Aandeel Riopact 1.795.508 € excl. BTW waarvan 1.172.280 € subsidieerbaar door VMM.

Fractieleider Kristof Van De Vijver (SVK) stelt dat het ontwerp heel moeilijk te lezen en te begrijpen was en betreurt het feit dat dit dossier niet in een gemeentelijke commissie is toegelicht.  Zijn fractie stelt voor om het dossier te splitsen in onder- en bovenbouw zodat – na overleg – eventueel nog verbeteringen en aanpassingen kunnen gebeuren aan de bovenbouw.  Volgens hem zijn er nog problemen op te lossen m.b.t. de functie van Rupelmonde als ‘woondorp’ met absolute voorrang voor de ‘zwakke’ weggebruiker.  Schepen Dirk De Ketelaere (CD&V) geeft bijkomende informatie. Hij stelt dat de gemeentelijke diensten alles op alles hebben gezet om dit dossier zo optimaal mogelijk op te maken rekening houdend met de middelen en de ruimte die hen ter beschikking staan Hij pleit ervoor dit punt goed te keuren zodat snel van start kan gegaan worden met de werkzaamheden zonder verlies van subsidiëring.

Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) vult aan door te zeggen dat bij zijn weten een soortgelijk dossier nooit (nu niet en vroeger niet) op een gemeentelijke commissie werd toegelicht.  Hij heeft de boodschap wel begrepen en belooft dat dit in de toekomst wel zal gebeuren.  Wat dit dossier betreft, kunnen kleine wijzigingen zoals de vraag van Catherine Hermans m.b.t. het voetpad aan de het monument van de gesneuvelden in Rupemonde, wel altijd gebeuren.

13.KRU3018  Afkoppeling  Polderstraat:  Lastvoorwaarden,  raming  en  gunningswijze  – Goedgekeurd.

Het lokaal bestuur Kruibeke en Riopact wensen een gezamenlijk riolerings- en wegenisproject uit te voeren in de Polderstraat.  Het voorontwerp wegenis werd op 10 september 2019 voorgelegd aan de bewoners. Na evaluatie van de opmerkingen werd het voorontwerp omgezet naar een definitief ontwerp wegenis.

De werken worden geraamd op 1.674.242,75 € excl. BTW waarvan het gemeentelijk aandeel geraamd wordt op 1.181.159,37 € excl. BTW waarvan 1.181.159,37 € subsidieerbaar (VMWW) en het aandeel Riopact op 493.083,38 euro excl. BTW waarvan 493.083,38 € subsidieerbaar (VMM).

Een mogelijk probleem, aangekaart door Kristof Van De Vijver (SVK)  m.b.t. een eventuele erfdienstbaarheid over de ganse breedte van een zijwegel waar parking voorzien wordt, zal door de burgemeester bekeken worden.

14. Aanpassing van de statuten van Toerisme Oost-Vlaanderen –  Goedgekeurd.

Aan de statuten van VZW Toerisme Vlaanderen werden conform de nieuwe vennootschapswetgeving de noodzakelijke aanpassing doorgevoerd.  De statuten werden in die zin aangepast dat er soepel kan gewerkt worden. Ze voorzien verschillende mogelijkheden bv. m.b.t. de vertegenwoordiging Dagelijks Bestuur,  mogelijkheid volmachten voor welbepaalde rechtshandelingen, enz…

De gemeenteraad wordt gevraagd het ontwerp van gewijzigde statuten goed te keuren.

15. Algemene  Vergadering  van  de  vereniging  Interwaas op 26 mei 2021 – goedkeuring agenda.  Goedgekeurd.

De gemeenteraad dient een mandaat te geven aan haar gemeentelijke vertegenwoordiger op deze vergadering en dient bovendien goedkeuring te geven van de voorgestelde agenda.

Bijkomende agendapunten

Vanwege raadslid Antoine Denert (Fractie D.E.N.E.R.T.):

 1. Plaatsen van lichtbrugen over de zebrapaden.  Goedgekeurd. Omdat volgens de indiener van dit punt de meeste ongevallen met voetgangers gebeuren op zebrapaden en omdat automobilisten die niet van de regio zijn niet kunnen inschatten waar plots een zebrapad op de weg is aangebracht, wordt voorgesteld om gebruik te maken van lichtbruggen over het zebrapad.

Afgesproken wordt dat een inventaris zal gemaakt worden van alle zebrapaden in de gemeente en dat daarna, in overleg, zal bekeken worden waar dergelijke lichtbruggen nuttig kunnen zijn.  In de G. De Cremerstraat en in de Kloosterstraat zullen knipperlichten in de grond aan een zebrapad uitgetest worden.

2. Alle borden van zone 30 en 50 moeten, indien nodig, dynamische zijn, maar steeds allemaal verlicht met ledverlichting. Goedgekeurd.

Omdat de borden zone 30 en 50 niet verlicht zijn, zijn deze ook niet duidelijk zichtbaar.  Ze worden ook niet herhaald in de zone zodat de bestuurder die toevallig het bord niet heeft opgemerkt, onwetend in overtreding is.

Akkoord om alle borden van zone 30 en 50 te verlichten met in het achterhoofd de mensen te laten wennen aan het ‘zone-gebeuren”

3. Voorstel om de termijn voor de aanvragen gemeentelijke premies zoals renovatiepremies met terugwerkende kracht op te heffen. Goedgekeurd.

Ten gevolge van desinformatie en de beperkingen van onthaal en informatie op de gemeente tijdens de coronaperiode hebben veel burgers, volgens indiener van dit punt, de termijnen niet kunnen respecteren waardoor ze hun premie gemist hebben.

Burgemeester  Van Laere (N-VA) belooft om het dossier waarvan sprake  te bekijken en indien mogelijk op te lossen; hij heeft geen weet van een dossier dat geweigerd zou zijn.

4. Afschaffen van het staangeld van ambulante handel in de gemeente.  Goedgekeurd.

In één van de vorige legislaturen werd het staangeld voor de foorkramers afgeschaft om de teloorgang van de kermissen te stoppen.  Indieners stellen voor om het staangeld voor de wekelijkse markten en de ambulante handel op andere dagen blijvend af te schaffen.

Schepen Kris Smet (CD&V) en burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) verdedigen het principe om staangeld voor de wekelijkse markten en de ambulante handel te behouden.  Volgens hen is dit eerlijk t.o.v. de handelaars die een winkel hebben en belastingen betalen in de gemeente.  Het staangeld is minimaal en dekt amper de kosten van het opruimen door de gemeentelijke diensten na de markt.    Niettegenstaande deze argumenten wordt het voorstel door de steun van Onafhankelijk Raadslid Catherine Hermans goedgekeurd..

Vanwege raadslid Kristof Van de Vijver (Samen voor Kruibeke)

Kromstraat – Niet goedgekeurd.

Indiener vraagt aan het college van burgemeester en schepenen om,  naar aanleiding van het openbaar onderzoek, voor een nieuwe verkaveling ter hoogte van de Kromstraat met 18 loten voor eengezinswoningen, alle mogelijke argumenten te gebruiken om de vergunning voor deze verkaveling te weigeren en verdere stappen te ondernemen om nieuwe brouwprojecten daar onmogelijk te maken.

In zijn argumentatie stelt de indiener dat het behoud van het ‘landbouwuitzicht’ voor onze gemeente en zeker op deze locatie essentieel is; dat investeringen voor nieuwe of vernieuwde woningbouw best gebeuren binnen de bebouwde kom; dat in het verleden het bebouwen van deze zone altijd ontraden werd.

Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) wil niet ingaan op dit voorstel omdat dit gebied al jaren ingekleurd staat als ‘woonzone’ ; dit biedt eigenaars normaliter ‘rechtszekerheid’.  Volgens hem zou een wijziging ook een belangrijke financiële consequentie voor de gemeente betekenen omdat die dan ‘planschade’ – die niet min is – moet betalen. 

Er wordt, na stemming, niet ingegaan op dit voorstel.  

Vragenmoment van de raadsleden.

Vanwege raadslid Antoine Denert (D.E.N.E.R.T.)

 1. Hoe ver staat het met de betalingen aan Paul De Wachter?  Vraag om de onderhandelingen over het plaatsen van het monumentale beeld dat door de kunstenaar gemaakt is, te hervatten.

Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) zegt dat de procedure om dit kunstwerk aan te vragen eigenlijk niet gevolgd is; er is ook nog geen factuur binnen gekomen bij de gemeente.  Omdat er geen toelating gegeven is om het kunstwerk aan de parking van de E17 te plaatsen, wordt er gezocht naar een geschikte plaats; de cultuurraad is o.a. om advies gevraagd.  Burgemeester Van Laere en raadslid Denert spreken af samen naar de bevoegde minister Zuhal Demir te gaan om een plaats te zoeken voor het betrokken monument.

2. Indiener vraagt hoever het staat met het dossier van ’t Stadhuys en de eigenaar van het oude postkantoor te Rupelmonde.

De Burgemeester zegt dat ondertussen alle geschilpunten en problemen zijn weg gewerkt op één klein detail na.  Hij belooft dat dit ook in orde komt.

Vanwege raadslid Louis Verest (SVK)

 1. Kan er met betrekking tot de grondbemaling voor de site van het oud-gildenhuis in Rupelmonde overwogen worden om dit grondwater op te vangen en ter beschikking te stellen van de inwoners uit de buurt (weliswaar voor beperkte doeleinden)?

In zijn antwoord zegt de burgemeester dat in de vergunning opgenomen is dat het grondwater moet opgevangen worden in een tank of dat het in de Vliet moet geloosd worden.  Dit kan ter beschikking gesteld worden van mensen maar inderdaad, voor beperkte doeleinden, dit is geen drinkwater.  Volgens voorzitter Kris Claessens moet dit wel met de nodige voorzichtigheid gebeuren o.a; met het risico op salmonella besmetting..

Vanwege Kristof Van de Vijver (SVK)

 1. Wat is de stand van zaken m.b.t. het hemelwaterplan?

Volgens schepen Filip Vercauteren (CD&V) is men samen met Aquafin bezig aan de opmaak hiervan; hij hoopt dat dit vóór de zomer in orde zal zijn.  Het zal toegelicht worden in een commissie.

2. RUP CNR : welke stappen zijn intussen genomen om een hogere participatie en meer betrokkenheid vanuit Rupelmonde te bereiken?

Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) zegt  dat nu gewerkt wordt aan het voorontwerp met o.a. de omgevingsplannen.  Zodra dit ontwerp klaar is zullen stappen gezet worden richting informatie naar de bredere bevolking.

Vanwege Eddy Rombaut   (D.E.N.E.R.T.)

Eddy Rombaut wil de aandacht van de gemeenteraad vestigen op het feit dat de markt in Kruibeke in het najaar 100 jaar bestaat en stelt voor om hier speciale aandacht aan te besteden.  Schepen Kris Smet (CD&V) had in een eerder antwoord al gezegd dat men een ‘Week van de markt’ wou organiseren dit jaar; dit 100-jarig bestaan kan hier misschien mee opgenomen worden.

Vanwege Julien Mertens (SVK)

Julien wil weten wat en welke plannen er zijn met betrekking tot het secretariaat van de gemeente ‘het centrum van de gemeentelijke diensten’ nu er 2 mensen met pensioen gaan.

De burgemeester antwoordt dat men de resultaten van een ‘personeelsaudit’ afwacht.  Hieruit zullen eventuele herschikkingen kunnen voortvloeien.  Hij bevestigt dat het secretariaat zeker nog tot ‘volle tevredenheid’ werkt.

Vanwege Tina Van Havere (SVK)

 1. Vraag naar stand van zaken inzake ‘afvalplan’ en ‘zwerfvuilacties’.

Schepen Filip Vercauteren (CD&V) zegt dat op 21.06.2021 een gemeentelijke commissie wordt gepland waarbij hij, samen met een vertegenwoordiger van ‘Mooimakers’ toelichting zal geven.  In dit plan zal met de suggesties uit vorige gemeenteraden rekening gehouden zijn.  Over dit plan kan dan tijdens de commissie een ‘open discussie’ plaats vinden.

Verder zegt hij dat er vanuit de jeugdraad ook een idee uitgewerkt wordt rond ‘Polderrangers’ (jeugdbewegingen).

2. Tina Van Havere stelt verder ook nog voor dat de foto’s die burgemeester op FB gezet heeft over ‘afvalstorters’ ook zouden gebruikt worden in de gemeentelijke communicatie rond dit thema of in een eventuele campagne.

De gemeenteraad eindigt om 00u.43.

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email