phpiYAJmJ_5f199a4163adb_5f199ae8676aa

Weetjes uit de Gemeenteraad van 21 december 2020

 • Woord van de burger

Voorafgaand aan de gemeenteraadszitting van 21.12.2020 kreeg Bart Criel het woord. Hij had daarom gevraagd om de problematiek van de gewestweg aan te kaarten. Hij sprak in naam van de mensen die langs de Gewestweg wonen (Bazelstraat, Kruibekestraat, Rupelmondestraat).  De situatie en de verkeersoverlast langs die baan is, volgens hem, enorm.  Van ’s morgens heel vroeg daveren de vrachtwagens door het dorp. Het verkeer is de laatste tijd enorm toegenomen en voor  fietsers is de baan levensgevaarlijk op sommige plaatsen.  Hij weet ook wel dat de gemeente weinig of niets te zeggen heeft over een Gewestweg maar deed desalniettemin een oproep naar onze bestuurders om creatieve maatregelen te zoeken die een oplossing kunnen bieden aan het probleem.

Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) zei dat er reeds heel wat initiatieven genomen zijn door de gemeente om de situatie te verbeteren en beloofde hiervan een schriftelijke oplijsting te maken en deze te bezorgen aan de gemeenteraadsleden.

 • WOONERF TEN WIJNGAARDE

Het College van burgemeester en schepenen stelt voor, na gunstig advies van de gemeentelijke verkeerscel, om voor de site Ten Wijngaarde (de nieuwe verkaveling tussen de H. Mertensstraat en de Kattestraat) een woonerf in te voeren.  Op een woonerf mag je alleen stapvoets rijden; je auto mag je alleen parkeren op plekken die als parkeerplaats zijn gemarkeerd; het erf is een plek voor kinderen, voetgangers en fietsers; wanneer je het erf verlaat moet je voorrang verlenen aan alle andere verkeersdeelnemers.

De gemeenteraad keurt dit voorstel goed.

 • LOKALE ECONOMIE

Met het traject van ‘gedeelde experten lokale economie’ stelt de Provincie Oost-Vlaanderen personeelsleden ter beschikking aan lokale besturen voor het opzetten en uitvoeren van een ondernemersvriendelijke dienstverlening.

Het College van burgemeester en schepenen besliste  om in te stappen in het project van de provincie Oost-Vlaanderen en beroep te doen op de ter beschikking stelling van een expert via de provincie. De financiële inbreng die de gemeente in dit kader zal moeten doen bedraagt 96 euro per dag of, voor 20 dagen in een periode van 6 maanden, 1.920 euro.  Om de 2 weken zal een expert 2 dagen ter beschikking staan van de gemeente om de ‘lokale economie” mee in goede banen te leiden.. 

De gemeenteraad keurt dit dossier goed.

 • TOEGANKELIJKHEID BUSHALTES

Op de vraag naar de concrete plannen m.b.t. de toegankelijkheid van bushaltes voor mensen met motorische en visuele beperkingen is  burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) blij te kunnen aankondigen dat tegen 2022 60% van de haltes in die zin aangepast zullen zijn.  Op dit ogenblik worden de haltes die liggen in straten die heraangelegd worden aangepast o.a. in de Kloosterstraat, Gerard De Creemerstraat, Kruibekestraat… en wordt er voor gezorgd dat de toegankelijkheid voor mensen met motorische  en visuele beperkingen heel erg zal verbeteren.

 • SOEPBEDELING IN KRUIBEEKSE SCHOLEN

De gemeente wil de basisscholen in Kruibeke ondersteunen en stimuleren om soep aan te bieden vanaf de ‘herfstvakantie’ tot aan de ‘paasvakantie’ en zodoende de wintermaanden overbruggen.

Vanuit het oogpunt van flankerend onderwijsbeleid en gezonde voeding zal de gemeente instaan voor de uitgaven die deze soepbedeling met zich meebrengt en voorziet een toelage van 20 euro, per kind dat soep drinkt.  Deze toelage wordt uitbetaald via de basisscholen.

De praktische uitwerking van de bedeling en de bestelling ligt in handen van de scholen zelf.

 • RESTAURATIE ‘KOEBRUG’ in Domein Wissekerke

Verwacht wordt dat de restauratie van de ‘Koebrug’ op het Domein Wissekerke, die ook kadert in het project ‘Van Steen tot Steen” eind 2021 zal afgerond zijn.  De opening wordt voorzien in 2022.

 • PLANNING VACCINATIES KRUIBEKE

Op de vraag of er voor Kruibeke reeds een planning is opgemaakt m.b.t. de start van de vaccinaties antwoordt burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) dat de manier waarop dit zal moeten verlopen nu pas van hogerhand wordt uitgerold.

Aanstaande donderdag ontvangen alle burgemeesters en betrokken ambtenaren  via een ‘Webinar’ de nodige informatie en wordt een uitgebreide uiteenzetting gegeven. Daarna zal er actie ondernomen worden.

 • TOESTAND JEUGDLOKALEN

Tijdens de gemeenteraad van 21.12.2020 werd door schepen Kris Smet (CD&V) een update gegeven m.b.t. het dossier ‘jeugdlokalen in Kruibeke’.

Wat de jeugdlokalen in Kruibeke zelf betreft is er een aannemer aangesteld en kunnen de werken in principe snel aangevat worden.  Voor de jeugdlokalen in Rupelmonde is, na een eerste oproep in september, geen aannemer gevonden die interesse had voor de bouw van de lokalen.  Begin januari zal nu opnieuw een oproep gedaan worden om een aannemer te vinden.  Men hoopt half februari de offertes binnen te hebben.

Wat het bodemonderzoek betreft vult burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) aan met te zeggen dat het ‘oriënterend bodemonderzoek’ m.b.t. de stortplaats is afgerond en dat men nu nog wacht op het ‘beschrijvend bodemonderzoek’.  Zodra dit binnen is worden beide resultaten overgemaakt aan Ovam dat dan een definitief standpunt zal innemen.  Men verwacht, kijkt uit en hoopt op een gunstige en positieve evolutie in dit dossier.

 • VERGADERINGEN POLITIERAAD

Tijdens de gemeenteraad kwam er kritiek op het feit dat de Politieraad nog altijd ‘fysiek’ vergadert – in weliswaar ‘coronaprove’ omstandigheden – met 20 raadsleden.  Heel wat gemeenteraadsleden vinden dat vooral de ‘Politieraad’ een voorbeeldfunctie heeft.  Waar de politie heel streng moet / zal optreden tegenover burgers die zich niet aan de regels houden wat betreft familiebijeenkomsten zou het een veel positiever beeld geven indien ook de Politieraad ‘online’ zou vergaderen. Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) belooft dit signaal van de gemeenteraad mee te nemen en door te geven aan de voorzitter van de Politieraad.

 • Ouderbijdragen Buitenschoolse Kinderopvang – sociaal tarief.

Aan sommige gezinnen die gebruik maken van de buitenschoolse kinderopvang kan een sociaal tarief toegekend worden. Dit sociaal tarief bedraagt 50% van de vastgelegde prijzen.  Het college van burgemeester en schepenen stelt voor om alle vroeger benodigde attesten te vervangen door ófwel een attest van de VDAB ófwel door het attest verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit. Het sociaal tarief zal dan automatisch worden toegekend. Meer ouders dan nu zullen dan correct aanspraak kunnen maken op dit sociaal tarief. Deze, door de gemeenteraad goedgekeurde wijziging, gaat in voor alle aanvragen vanaf 1 januari 2021.

 • Ondergronds of bovengronds parkeren op Kruibeeks Kerkplein

Tijdens het agendapunt ‘selectieleidraad’ van de Gewestelijke Maatschappij voor Huisvesting m.b.t. de realisatie van het bouwproject Altena waarbij de gemeente Kruibeke betrokken is omdat de ondergrondse parkeergarages door het gemeentebestuur zouden aangekocht worden, ontspon zich een interessant debat tussen de burgemeester Dimitri Van Laere, N-VA, voormalig burgemeester Stassen SVK en voormalig burgemeester Denert – Lijst D.E.N.E.R.T.. 

Het huidig bestuur (N-VA en CD&V) voorziet in de aankoop van de ondergrondse garages onder Hof Altena om hier gratis parkeerruimte te voorzien in de buurt van het Kerkplein.  Een uitstekende oplossing voor het huidige parkeerprobleem in het centrum van Kruibeke.  Bovendien zouden de bovengrondse parkeerplaatsen op het Kerkplein kunnen verdwijnen en kan eindelijk aan een mooie herinrichting van het plein gedacht worden.  In afwachting zullen op het huidige Kerkplein enkel comfortstroken worden aangebracht zodat de veiligheid voor de voetgangers daar verhoogt. Volgens burgemeester Dimitri Van Laere is dit een opportuniteit die de komende 100 jaar zijn nut zal bewijzen.

Volgens Jos Stassen zullen er binnen dit en 10 jaar veel minder private auto’s rijden omdat mensen tegen dan veel meer gebruik zullen maken van alternatieve vervoersmiddelen (o.a. zelfrijdende auto’s, deelwagens, fietsen e.d.) en zullen er veel minder parkeerplaatsen nodig zijn.  Wie dan nog over een eigen wagen wil beschikken moet, volgens hem,  zelf maar voor een parkeerplaats zorgen.  Hij pleit om bovengrondse parkeerplaatsen te voorzien ter hoogte van het huidige postkantoor.  Later kan aan deze plek dan een andere invulling gegeven worden.  Hij argumenteert ook nog dat ondergrondse parkeergarages geen goede oplossing voor onzekere chauffeurs zijn omdat de afmetingen van dergelijke plaatsen eerder beperkt en nauw gemeten zijn.  Wanneer, volgens hem, de nood aan parkeerplaatsen zal afnemen, wordt deze ondergrondse inrichting overbodig.

Burgemeester Dimitri Van Laere is het niet eens met deze stellingname. Hij verdedigt de keuze voor de aankoop van deze ondergrondse parkeergarages om er publieke (gratis) parkeerplaatsen van te maken. Ook al zullen er op termijn minder auto’s rijden en er misschien minder nood zal zijn aan parkeergelegenheden dan kan aan deze inrichting altijd een andere invulling gegeven worden o.a. voor fietsen- en motorfietsenstalling, stalling van deelwagens, opslagplaatsen, oplaadplaatsen voor elektrische auto’s, …  Een ongekend interessant gegeven in het centrum van Kruibeke.

Voormalig burgemeester Antoine Denert gaat akkoord met het standpunt van burgemeester Dimitri Van Laere m.b.t. de ondergrondse garages, maar is het niet eens met de toekomstige invulling van de site.  Hij staat in principe nog altijd achter zijn ontwerpidee voor de invulling van Hof Altena.

 • COVID 19 EN WZC WISSEKERKE

Tijdens de gemeenteraad van 21.12.2021 werd de zorgwekkende toestand in het WZC Wissekerke uitgebreid besproken.  Het woonzorgcentrum werd door een recente uitbraak van Covid 19 heel zwaar getroffen.  Er zijn al 71 bewoners en 19 personeelsleden besmet geraakt en in de voorbije 14 dagen zijn ook al 13 mensen overleden aan de gevolgen van het virus.

De gemeenteraad dringt er op aan dat dringend alle mogelijkheden moeten bekeken worden om hulp te bieden.  Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) zegt dat de gemeente in nauw contact staat met het Woonzorgcentrum en met de de directie van Zorgpunt Waasland die ons rusthuis beheert.  Er is momenteel zeker nood aan hulp om zieke personeelsleden te vervangen.  Volgens hem moeten echter, vooraleer beroep te doen op vrijwilligers om bij bepaalde taken ter hulp te schieten, alle mogelijke andere opties (hulp vanuit de ziekenhuizen, hulp van defensie) uitgeput zijn.  Hij wist ook te zeggen dat vanuit Zorgpunt Waasland  contact opgenomen is met defensie en dat hij hoopt dat vanuit die hoek dringend hulp kon aangeboden worden.  Indien er ooit vrijwilligers worden ingezet moeten deze een extra opleiding krijgen en moeten ze er zich van bewust zijn dat alle veiligheidsmaatregelen strikt dienen opgevolgd worden.

De gemeenteraad doet een dringende oproep aan Zorgpunt Waasland om de situatie in het WZC Wissekerke prioritair te behandelen en vraagt dat alles op alles gezet wordt om de toestand onder controle te krijgen.

Bericht delen ...

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email